Spo­loč­nosť Boeing je zná­ma vý­ro­bou ko­mer­čných lie­ta­diel, no po­die­ľa sa aj na vý­ro­be ra­kiet, sa­te­li­tov, vo­jen­ských tech­no­ló­gií a pries­ku­me ves­mí­ru. Jej naj­nov­ší pa­tent sa tý­ka špe­ciál­ne­ho ob­ran­né­ho sys­té­mu, kto­rý má ochrá­niť vo­jen­ské vo­zid­lá v prí­pa­de vý­bu­chu v ich blíz­kos­ti pred ni­či­vým účin­kom tla­ko­vej vl­ny. Za­ria­de­nie pô­so­bí na zá­kla­de si­lo­vé­ho po­ľa.

Vý­buch bom­by ale­bo inej vý­buš­ni­ny spô­so­bu­je rých­ly ná­rast tep­lo­ty a tla­ku. Vý­sled­kom je tla­ko­vá vl­na, kto­rá sa ší­ri z mies­ta vý­bu­chu a ne­sie so se­bou veľ­ké množ­stvo ener­gie. Pri­tom má škod­li­vej­šie účin­ky ako pro­jek­ti­ly. Sys­tém Boein­gu má ochrá­niť pred tla­ko­vou vl­nou po­mo­cou elek­tric­ké­ho ob­lú­ka. Na roz­diel od ener­ge­tic­kých ští­tov z rôz­nych sci-fi fil­mov, kto­ré pred­sta­vu­jú tr­va­lé pre­káž­ky, si­lo­vé po­le Boein­gu by exis­to­va­lo len na chví­ľu a vo veľ­mi ob­me­dze­nom pries­to­re.

Ako by to vlas­tne fun­go­va­lo? Ak sen­zo­ry de­te­gu­jú vý­buch v blíz­kom oko­lí, dôj­de k ak­ti­vá­cii elek­tric­ké­ho ob­lú­ka. Žia­ra vý­bu­chu to­tiž do­siah­ne vo­zid­lo dl­ho pred­tým, než do­ra­zí tla­ko­vá vl­na (ho­ci slo­vo dl­ho je tu re­la­tív­ny po­jem), to zna­me­ná, že sys­tém má čas prip­ra­viť sa na ob­ra­nu. Za­ria­de­nie bu­de vy­uží­vať la­se­ro­vé im­pul­zy s vy­so­kou in­ten­zi­tou, čím sa me­dzi vo­zid­lom a tla­ko­vou vl­nou vy­tvo­rí plaz­mo­vá ste­na (la­ser-in­du­ced plas­ma chan­nel – LIPC), kto­rá by ma­la chrá­niť pred ni­či­vý­mi účin­ka­mi. Plaz­ma ab­sor­bu­je a od­ve­die veľ­kú časť ener­gie z tla­ko­vej vl­ny. Sys­tém bu­de schop­ný aj spo­ma­liť a od­vrá­tiť šrap­nel pri­ná­ša­ný tla­ko­vou vl­nou. Ne­bu­de však mať pod­stat­nej­ší vplyv na stre­ly za­me­ra­né pria­mo na vo­zid­lo.

Pa­tent sí­ce opi­su­je me­tó­du na­sa­de­nia v prí­pa­de po­zem­né­ho vo­zid­la, no sys­tém sa dá pou­žiť aj na ob­ra­nu lo­dí či bu­dov. Väč­šia štruk­tú­ra by vy­ža­do­va­la viac sen­zo­rov a ge­ne­rá­to­rov ob­lú­ka na vy­tvo­re­nie LIPC v prí­pa­de úto­ku, ale prin­cíp je rov­na­ký.

Za­tiaľ však ide len o pa­tent a ne­ved­no, či Boeing má nao­zaj v úmys­le vy­bu­do­vať a tes­to­vať ta­ký­to sys­tém.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Boeing využije vo svojich lietadlách najľahší kov sveta. Tvorí ho až 99,99 % vzduchu
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.