Vý­skum­ní­ci z Ino­vač­né­ho cen­tra 5G na Uni­ver­si­ty of Surrey (5GIC) do­siah­li pri tes­to­va­ní rých­losť sie­te pia­tej ge­ne­rá­cie je­den te­ra­bit za se­kun­du (Tb/s), čo je nie­koľ­ko­ná­sob­ne viac, než do­vo­ľu­jú sú­čas­né dá­to­vé spo­je­nia. Tech­no­ló­gia by pod­ľa ved­cov moh­la byť pred­sta­ve­ná ve­rej­nos­ti v ro­ku 2018, v Bri­tá­nii by po­tom moh­la byť na­sa­de­ná do os­trej pre­vádz­ky o dva ro­ky nes­kôr.

S 1 Tb/s by bo­lo teo­re­tic­ky mož­né stiah­nuť sú­bor, kto­rý je sto­ná­sob­ne väč­ší než štan­dard­ný film, asi za tri se­kun­dy. Rých­losť sťa­ho­va­nia je tak viac ako 65 000× vy­ššia než pri 4G pri­po­je­ní. Tre­ba po­dot­knúť, že ved­com zo Surrey sa po­da­ri­lo do­siah­nuť nao­zaj ne­ví­da­né rých­los­ti – nap­rík­lad Sam­sung v pred­chá­dza­jú­cich tes­toch do­sia­hol rých­losť „len“ 7,5 Gb/s.

- Reklama -

„Vy­vi­nu­li sme nie­koľ­ko pre­lo­mo­vých tech­no­ló­gií a jed­na z nich nám umož­ňu­je bez­drô­to­vo pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou 1 Tb/s. To je po­rov­na­teľ­né s op­tic­ký­mi vlák­na­mi s tým roz­die­lom, že my to ro­bí­me bez­drô­to­vo,“ uvie­dol pro­fe­sor Ra­him Ta­fa­zol­li z 5GIC pre webo­vý por­tál V3 a do­dal, že je­ho tím pre­nos dát tes­to­val v la­bo­ra­tó­riu na vzdia­le­nosť 100 met­rov.

Nie je te­da is­té, či po­dob­né rých­los­ti bu­de mož­né do­siah­nuť aj v reál­nych pod­mien­kach. Pro­fe­sor Ta­fa­zol­li uvie­dol, že pred tým, než bu­de tech­no­ló­gia de­monštro­va­ná na ve­rej­nos­ti, chce je­ho tím vy­ko­nať eš­te nie­koľ­ko tes­tov.

„Chce­me byť pr­ví na sve­te, kto bu­de môcť do­siah­nuť ta­ké­to vy­so­ké rých­los­ti,“ po­ve­dal Ta­fa­zol­li. Brit­ský re­gu­lá­tor Of­com za­ve­de­nie sie­tí pia­tej ge­ne­rá­cie pod­po­ru­je a mi­nu­lý me­siac vy­zval pred­sta­vi­te­ľov od­bor­nej ve­rej­nos­ti na ďal­šie ro­ko­va­nia na tú­to té­mu. Of­com uvie­dol, že 5G bu­de môcť vy­uží­vať veľ­mi vy­so­ké frek­ven­čné spek­trum nad 6 GHz.

Re­gu­lá­tor ďa­lej do­dal, že pod­ľa je­ho od­ha­dov bu­dú sie­te pia­tej ge­ne­rá­cie v reál­nom pros­tre­dí schop­né po­núk­nuť rých­losť sťa­ho­va­nia me­dzi 10 a 50 Gb/s, pri­čom pri 4G to je v prie­me­re len 15 Mb/s.

Ako však po­ve­dal pro­fe­sor Ta­fa­zol­li, než bu­de 5G dos­tup­né pre ši­ro­kú ve­rej­nosť, bu­de tre­ba eš­te pre­ko­nať ur­či­té pre­káž­ky.

„Dô­le­ži­tý as­pekt 5G je to, ako bu­de pod­po­ro­vať ap­li­ká­cie, kto­ré sa ob­ja­via v bu­dúc­nos­ti. Ne­vie­me, aké ap­li­ká­cie sa bu­dú pou­ží­vať v ro­ku 2020, 2030 ale­bo 2040, ale vie­me, že bu­dú veľ­mi cit­li­vé na ones­ko­re­nie. La­ten­ciu pre­to mu­sí­me dos­tať pod jed­nu mi­li­se­kun­du,“ do­dal Ta­fa­zol­li.

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.