Čes­ký bez­peč­nost­ný ana­ly­tik Jiří Bar­toš sa roz­ho­dol po­zrieť na to, do akej mie­ry je opod­stat­ne­ná hys­té­ria oko­lo údaj­né­ho slie­de­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10. Pri tes­to­va­ní pou­žil tab­let Sur­fa­ce Pro 2. Na vlas­tnom proxy server­i s De­bia­nom Jes­sie za­chy­tá­val všet­ku ko­mu­ni­ká­ciu vrá­ta­nej tej šif­ro­va­nej. Sys­tém pou­ží­val účet Mic­ro­soft spo­lu s nas­ta­ve­nou služ­bou OneD­ri­ve. Ana­ly­tik ok­la­mal sys­tém podvr­hnu­tým cer­ti­fi­ká­tom, kto­rý po­tom nas­ta­vil ako dô­ve­ry­hod­ný, tak­že mo­hol ana­ly­zo­vať aj šif­ro­va­né sprá­vy.

V nas­ta­ve­niach súk­ro­mia vy­pol niek­to­ré po­lož­ky, k úda­jom o po­lo­he ma­li po­vo­le­ný prís­tup len ap­li­ká­cie na po­ča­sie a ma­py. No k mik­ro­fó­nu, ka­me­re, kon­tak­tom a ka­len­dá­ru ma­li prís­tup všet­ky nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie.

- Reklama -

Po­čas štvor­dňo­vé­ho tes­to­va­nia však Bar­toš ne­zis­til ni­ja­ké nez­vy­čaj­né sprá­va­nie sys­té­mu. Na­pí­sa­ný text sa po­sie­lal na server­y Mic­ro­sof­tu len v prí­pa­de vy­hľa­dá­va­nia, ob­sah sú­bo­rov sa neo­do­sie­lal mi­mo po­čí­ta­ča, po­lo­hu sys­tém zis­ťo­val len na spres­ne­nie pred­po­ve­de po­ča­sia.

Je prav­da, že od­chá­dza­jú­cich dát je po­mer­ne veľ­ké množ­stvo, no ak sa po­zrie­me na ce­lú si­tuáciu s od­stu­pom, tre­ba spo­me­núť, že nej­de o nič no­vé – ok­rem fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia, kto­rá s na­mi je už od sys­té­mu Win­dows 8 (preh­ľa­dá­va­nie webu) a v zá­sa­de i na sys­té­moch Win­dows XP a Win­dows 7, v prí­pa­de, že sme si sys­tém obo­ha­ti­li o ap­li­ká­cie ty­pu goog­le des­ktop search/win­dows li­ve des­ktop search a pod.,“ uvie­dol Bar­toš.

Nep­reu­ká­za­lo sa te­da, že by sys­tém od­osie­lal bez ve­do­mia pou­ží­va­te­ľa je­ho úda­je, fo­tog­ra­fie, hla­so­vé zá­zna­my, texto­vé vstu­py či in­for­má­cie o sú­bo­roch v po­čí­ta­či.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.