Nej­de o žiad­ne sci-fi. Pr­vý člo­vek má tes­to­va­nie špe­ciál­nych oč­ných kva­piek za se­bou. Na­priek úpl­nej tme mu pos­kyt­li noč­né vi­de­nie v exce­len­tnej kva­li­te, i keď len na pár ho­dín.

Sku­pi­na ka­li­forn­ských bio­hac­ke­rov Scien­ce for the Mas­ses za­ča­la expe­ri­men­to­vať s oč­ný­mi kvap­ka­mi, kto­ré do­čas­ne umož­nia pou­ží­va­te­ľo­vi vi­dieť aj pot­me. Hlav­nou zlož­kou tých­to kva­piek sa sta­la ak­tív­na lát­ka chlo­rin e6 (Ce6), kto­rú zís­ka­li z hl­bo­ko­mor­ských rýb. Tá­to lát­ka sa ok­rem iné­ho vy­uží­va aj na lieč­bu ra­ko­vi­ny po­mo­cou svet­la. V zme­si s in­zu­lí­nom a fy­zio­lo­gic­kým roz­to­kom pos­kyt­la exce­len­tné noč­né vi­de­nie na vzdia­le­nosť 50 met­rov po­čas nie­koľ­kých ho­dín.

Je­den z ved­cov Ga­briel Li­ci­na sa ako pr­vý po­du­jal na otes­to­va­nie kva­piek. Po ich nak­vap­ka­ní do spo­jiv­ko­vé­ho va­ku sa mu oči sfar­bi­li do­čier­na a bo­lo ich tre­ba chrá­niť pred os­trým den­ným svet­lom. Svo­je noč­né vi­de­nie Li­ci­na opí­sal po­dob­ne, ako ho poz­ná­me z ak­čných fil­mov či po­čí­ta­čo­vých hier – zre­teľ­né pred­me­ty v čier­nej far­be na ze­le­nom po­za­dí. Po nie­koľ­kých ho­di­nách sa mu zrak vrá­til do pô­vod­né­ho sta­vu a ani po troch týž­dňoch sa nep­re­ja­vi­li žiad­ne ne­ga­tív­ne ved­ľaj­šie účin­ky. Na­priek to­mu sa bez­peč­nosť oč­ných kva­piek bu­de eš­te dôk­lad­ne pre­ve­ro­vať.

Zdroj:itnews.sk
Prečítajte si tiež  Táto mikina dokáže oklamať bezpečnostné kamery. Nestoja za ňou zlodeji ale umelec
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.