Čín­ska spo­loč­nosť Ouki­tel ozná­mi­la, že vy­ví­ja smar­tfón, kto­rý bu­de ob­sa­ho­vať kom­pak­tnú 10 000 mAh ba­té­riu. Tá by ma­la na jed­no na­bi­tie umož­niť pou­ží­va­nie te­le­fó­nu ce­lý týž­deň. Na po­rov­na­nie, App­le iP­ho­ne 6 má ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 1810 mAh, čín­sky te­le­fón by ju mal te­da päť­krát väč­šiu.

Te­le­fón po­me­no­va­ný príz­nač­ne K10000 bu­de mať 5,5-pal­co­vý 720p dis­plej, či­po­vú súp­ra­vu Me­dia­Tek MT6735 s dvo­ma pro­ce­so­ro­vý­mi jad­ra­mi, 2 GB RAM a 16 GB inter­nej pa­mä­te, mož­no vý­rob­ca na­šiel aj spô­sob, ako doň za­čle­niť slot na kar­tu mic­roSD. Za­dný fo­toa­pa­rát bu­de mať sluš­ných 13 Mpx, pred­ná ka­me­ra bu­de štan­dar­dná 5-me­ga­pixelo­vá. Ope­rač­ný sys­tém bu­de An­droid 5.1 Lolli­pop.

- Reklama -

Pod­ľa webu Di­gi­tal Trends mož­no z vy­so­kej ka­pa­ci­ty ba­té­rie usu­dzo­vať, že te­le­fón bu­de ro­bus­tnej­ší a hrub­ší ako vlaj­ko­vé mo­de­ly App­lu či Sam­sun­gu. Sved­čia o tom aj fo­tog­ra­fie, kto­ré uká­zal Ouki­tel.

Od­bor­ní­ci sa naz­dá­va­jú, že čín­ska fir­ma pra­cu­je aj na tech­no­ló­gii, kto­rá urých­li pro­ces na­bí­ja­nia, pre­to­že na­bi­tie väč­šej ba­té­rie zvy­čaj­ne tr­vá dlh­šie, čo by sa zá­kaz­ní­kom ne­mu­se­lo pá­čiť.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.