Ka­li­for­nský star­tup Car­bon 3D pred­sta­vil na kon­fe­ren­cii TED pre­lo­mo­vý 3D tla­čo­vý pro­ces, kto­rý je 25 až 100-krát rých­lej­ší ako tie, kto­ré sú k dis­po­zí­cii dnes. Tech­no­ló­gia, kto­rú spo­loč­nosť naz­va­la Con­ti­nuous Liquid Inter­fa­ce Pro­duc­tion tech­no­lo­gy (CLIP), vy­uží­va pro­ces fo­to­po­ly­me­ri­zá­cie, te­da kom­bi­ná­ciu UV žia­re­nia a kys­lí­ka na vy­tvr­dzo­va­nie fo­to­cit­li­vej ži­vi­ce. Tro­chu to pri­po­mí­na tech­no­ló­giu ste­reoli­tog­ra­fie (SLA), no CLIP veľ­mi vy­bo­ču­je z ra­du tech­no­ló­gií, s kto­rý­mi sa mož­no bež­ne stret­núť.

Na­mies­to tla­če ob­jek­tu po vrstvách, čo je mi­mo­riad­ne po­ma­lý pro­ces, CLIP vy­uží­va svet­lo na vy­tvr­de­nie ži­vi­ce a kys­lík ako in­hi­bič­né či­nid­lo. Vy­tvo­re­ný ob­jekt je po­tom ove­ľa pev­nej­ší.

Tla­čo­vý ma­te­riál je v te­ku­tom sku­pen­stve v nádr­ži, kde do­chá­dza k po­ly­me­ri­zá­cii vply­vom svet­la. Kys­lík, kto­rý po­ly­me­ri­zá­cii brá­ni, sa pou­ží­va na kon­tro­lu nad tým, v kto­rých vrstvách do­chá­dza k po­ly­me­ri­zá­cii. Vy­tla­če­ný ob­jekt sa pos­tup­ne vy­zdvi­hu­je z ná­do­by.

Kys­lík je schop­ný vy­tvo­riť v ži­vi­ci „mŕtve zó­ny“ s veľ­kos­ťou nie­koľ­ko de­sia­tok mik­ró­nov. Do nádr­že sa dos­tá­va zos­po­du cez per­mea­bil­nú mem­brá­nu. Z tra­dič­ne me­cha­nic­kej tech­ni­ky 3D tla­če sa tak stá­va fo­to­che­mic­ký pro­ces. Vý­sled­ná tlač pri­po­mí­na kul­to­vú scé­nu z fil­mu Ter­mi­ná­tor 2 – opä­tov­né vy­tvo­re­nie ro­bo­ta T-1000 po je­ho roz­ta­ve­ní.

Spo­loč­nos­ti Car­bon 3D sa už po­da­ri­lo zís­kať in­ves­tí­ciu od Sequoia Ca­pi­tal a Sil­ver La­ke Kraftwerk vo vý­ške 41 mi­lió­nov do­lá­rov, tak­že v bu­dúc­nos­ti o nej zrej­me eš­te bu­de­me po­čuť.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  iPhone 12 s 5,4" displejom - exkluzívne rendery od redakcie svetapple.sk
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.