Sam­sung ne­dáv­no uvoľ­nil ďal­šiu ge­ne­rá­ciu SDK Sam­sung Gear pre vý­vo­já­rov. Do­dá­va k ne­mu kom­plet­nú do­ku­men­tá­ciu, vzo­ro­vé ap­li­ká­cie a vy­svet­le­nia tý­ka­jú­ce sa bu­dú­cich smart ho­di­niek Gear. Server sam­mo­bi­le.com v ňom na­šiel nie­koľ­ko za­ují­ma­vos­tí tý­ka­jú­cich sa konštruk­čných a har­dvé­ro­vých špe­ci­fi­ká­cií.

No­vé ho­din­ky by ma­li mať ok­rúh­ly ci­fer­ník s ko­vo­vým rá­mom a ko­vo­vou ko­run­kou, 1,18-pal­co­vý kru­ho­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 360 × 360 pixelov a hus­to­tou pixelov 305 ppi, čo je viac, ako ma­li pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly in­te­li­gen­tných ho­di­niek Sam­sun­gu. Vo vý­ba­ve bu­de množ­stvo sen­zo­rov vrá­ta­ne ak­ce­le­ro­met­ra, gy­ros­ko­pu, mag­ne­to­met­ra, sní­ma­ča te­po­vej frek­ven­cie a tla­ku. Me­dzi mož­nos­ťa­mi pri­po­je­nia ne­bu­de chý­bať Wi-Fi, GPS a mo­bil­ná sieť. Zdá sa, že k dis­po­zí­cii bu­dú dva mo­de­ly – je­den so vsta­va­ným 3G na te­le­fón­ne ho­vo­ry a dru­hý bu­de zá­vis­lý od pre­po­je­nia so smar­tfó­nom.

No za­ujať mô­že hlav­ne no­vý spô­sob ov­lá­da­nia – na na­vi­gá­ciu v sof­tvé­ri sa bu­de pou­ží­vať otoč­ná lu­ne­ta. Tá pos­lú­ži na pre­chá­dzanie po zoz­na­me po­lo­žiek, po­hyb me­dzi ob­ra­zov­ka­mi, na zväč­šo­va­nie a zmen­šo­va­nie ob­ráz­kov, zme­nu ur­či­tých hod­nôt v pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní a zme­nu hla­si­tos­ti.

Ho­din­ky sa bu­dú dať pre­po­jiť cez Blue­tooth s head­se­tom a pou­žiť na te­le­fo­no­va­nie. Bu­dú zob­ra­zo­vať aj no­ti­fi­ká­cie z ap­li­ká­cií nain­šta­lo­va­ných na pri­po­je­nom smar­tfó­ne či tab­le­te, bu­de ni­mi mož­né aj ot­vá­rať ap­li­ká­cie na pri­po­je­nom za­ria­de­ní.

Ho­din­ky ma­jú v sú­čas­nos­ti kó­do­vé ozna­če­nie Pro­ject Or­bis, ale pred­pok­la­dá sa, že ich ko­neč­ný ná­zov bu­de Gear A a pred­sta­ve­né by ma­li byť spo­lu s Ga­laxy No­te 5 po­čas veľtr­hu IFA 2015, kto­rý sa us­ku­toč­ní za­čiat­kom sep­tem­bra.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Samsung sa opäť vysmieva Apple. V reklame ukazuje, že firma neprináša inovácie a iba čaká
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.