V su­sed­nej Čes­kej re­pub­li­ke pra­cu­jú na ume­lej in­te­li­gen­cii po­dob­nej Deep­Mind od Goog­lu. Spo­čiat­ku sa má ta­kis­to učiť na hrách, no na­po­kon sa zme­ní na uni­ver­zál­ny di­gi­tál­ny mo­zog.

Jej autor Ma­rek Ro­sa, kto­rý pre­vádz­ku­je spo­loč­nosť Keen Software Hou­se (jej pro­duk­tom je po­pu­lár­na vi­deoh­ra Spa­ce En­gi­neers), chce do pro­jek­tu vlo­žiť stov­ky mi­lió­nov ko­rún z vlas­tné­ho vrec­ka.

- Reklama -

Ume­lá in­te­li­gen­cia (za­tiaľ bez me­na) v sú­čas­nos­ti vzni­ká ako sú­časť spo­loč­nos­ti Keen Software Hou­se, no Ro­sa sa ju chys­tá vy­čle­niť do sa­mos­tat­nej fir­my, pri­čom po­čí­ta aj s teo­re­tic­kým vstu­pom väč­šie­ho in­ves­to­ra. Pro­jekt chce pla­tiť z pe­ňa­zí, kto­ré mu za­ro­bia vi­deoh­ry (zo Spa­ce En­gi­neers sa pre­da­lo už asi 1,2 mi­lió­na kó­pií).

Na čes­ko-slo­ven­skej ume­lej in­te­li­gen­cii te­raz pra­cu­je 15 ľu­dí, časť z nich tvo­ria štu­den­ti ČVUT a Mat­fy­zu, kto­rí pra­cu­jú na čias­toč­ný úvä­zok. Ok­rem ma­te­ma­ti­kov a prog­ra­má­to­rov je však v tí­me aj psy­cho­lóg, za­me­ra­ný na be­ha­vio­rál­ne zá­le­ži­tos­ti (mo­ti­vá­cia, sle­do­va­nie cie­ľov a pod.). V bu­dúc­nos­ti by sa tím mal roz­ší­riť na 30 ľu­dí.

Ro­so­va sku­pi­na pri svo­jej prá­ci vy­chá­dza čias­toč­ne zo skú­se­nos­tí z vi­deohier. Ume­lá in­te­li­gen­cia sa za­tiaľ nau­či­la hrať jed­no­du­chú hru Pong bez to­ho, aby dop­re­du ve­de­la pra­vid­lá a prin­cí­py. Nea­na­ly­zu­je pri tom zdro­jo­vý kód hry, ale jed­not­li­vé pixe­ly, te­da ob­raz. To v pod­sta­te umož­ňu­je, aby ume­lá in­te­li­gen­cia „vi­de­la“ po­dob­ne ako člo­vek. Tie­to zá­kla­dy by sa po­tom ma­li roz­vi­núť na ďal­šej, už zlo­ži­tej­šej hre.

Ro­so­vým zá­me­rom je vy­tvo­riť ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá sa bu­de dať vy­užiť v mno­hých sce­ná­roch – v in­te­li­gen­tných autách, ro­bo­toch, pri vý­ro­be atď. Pro­jekt za­tiaľ ne­má za cieľ za­rá­bať pe­nia­ze. Pr­vá ver­zia by ma­la byť vy­pus­te­ná za­dar­mo, aby sa na ňu vrh­li ďal­ší zá­ujem­co­via a ved­ci. Bu­dú­ci ob­chod­ný mo­del by mo­hol byť jed­no­du­chý – pre­dá­vať ume­lú in­te­li­gen­ciu na im­ple­men­tá­ciu do rôz­nych vý­rob­kov a sce­ná­rov vy­uži­tia.

Článok prevzatý od partnerského webu:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.