V pr­vom štvrťro­ku 2015 sa ce­los­ve­to­vý do­pyt po smar­tfó­noch zvý­šil v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku o 7 %, keď sa pre­da­lo 310 mi­lió­nov ku­sov. Ako in­for­mo­va­la agen­tú­ra GfK, v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim kvar­tá­lom sa však rast spo­ma­lil. Na prí­či­ne bol me­dzi­roč­ný pok­les do­py­tu po smar­tfó­noch v Čí­ne o 14 % a vo vy­spe­lých ázij­ských kra­ji­nách o 5 %. Pod­ľa GfK je na prí­či­ne spo­ma­le­nie 3G tech­no­ló­gií, kto­ré ne­kom­pen­zo­val rast 4G.

Hod­no­ta pre­da­ja smar­tfó­nov v zá­pad­nej Euró­pe sa v 1. štvrťro­ku 2015 po pr­výk­rát me­dzi­roč­ne zní­ži­la v dôs­led­ku si­tuácie v Špa­nielsku a Fran­cúz­sku. „Keď­že sa blí­ži mo­ment, keď bu­de trh smar­tfó­nov na­sý­te­ný, obe kra­ji­ny zrej­me ten­to rok za­zna­me­na­jú v po­rov­na­ní s ro­kom 2014 spo­ma­le­nie ras­tu ich pre­da­ja,“ upo­zor­ňu­je GfK. V stred­nej Euró­pe ma­la na pre­daj vý­znam­ný vplyv mak­roe­ko­no­mic­ká si­tuácia v Rus­ku. V dôs­led­ku to­ho GfK pred­po­ve­dá, že v ro­ku 2015 na­ras­tie do­pyt v tom­to re­gió­ne po pr­výk­rát od ro­ku 2010 po­mal­šie než v zá­pad­nej Euró­pe.

Po­čet pre­da­ných 4G prís­tro­jov v pr­vých troch me­sia­coch toh­to ro­ka po pr­výk­rát prek­ro­čil 50 % ce­los­ve­to­vé­ho do­py­tu po smar­tfó­noch. Čí­na za­zna­me­na­la naj­väč­šie zvý­še­nie po­die­lu 4G tech­no­ló­gie za štvrťrok – o 16 per­cen­tuál­nych bo­dov na 73 % z 57 % v pred­chá­dza­jú­com štvrťro­ku. Rast pod­po­ri­lo zlac­ňo­va­nie 4G smar­tfó­nov. GfK pred­po­ve­dá, že ce­los­ve­to­vo sa bu­de po­diel 4G tech­no­ló­gie v ro­ku 2015 aj na­ďa­lej zvy­šo­vať a v pos­led­nom kvar­tá­li 2015 do­siah­ne 59 per­cent.

Ľudia pos­tup­ne pre­chá­dza­jú na te­le­fó­ny s väč­ším dis­ple­jom, te­da 5 pal­cov a viac. Pre­daj 166 mi­lió­nov ku­sov pred­sta­vu­je 47 % ce­los­ve­to­vé­ho tr­hu smar­tfó­nov, kým v rov­na­kom ob­do­bí vla­ni to bo­lo 32 %. GfK pred­po­ve­dá, že pre­chod na prís­tro­je s veľ­kým dis­ple­jom bu­de v ro­ku 2015 pok­ra­čo­vať, pri­čom ce­los­ve­to­vý do­pyt po te­le­fó­noch s veľ­kým dis­ple­jom sa me­dzi­roč­ne zvý­ši o 30 % a do­siah­ne v tom­to ro­ku 69 % z cel­ko­vé­ho do­py­tu po smar­tfó­noch.

Po­diel lac­nej­ších smar­tfó­nov, kto­rých ce­na sa po­hy­bu­je od 20 do 50 USD, sa zvý­šil na 56 %, kým vla­ni to na kon­ci mar­ca bo­lo 52 %. Men­ší zá­ujem je o špič­ko­vé mo­de­ly, kto­ré sto­ja viac ako 500 USD, za­tiaľ čo po­diel stred­ne dra­hých prís­tro­jov zos­tal prak­tic­ky rov­na­ký. Pod­ľa pred­po­ve­de GfK po­diel lac­ných smar­tfó­nov v ro­ku 2015 na­ďa­lej po­ras­tie.

zdroj:itnews.sk

Prečítajte si tiež  Orange nám prezradil, aké telefóny najviac kupovali Slováci v roku 2022. iPhone príjemne prekvapil
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.