O dro­noch a ich čas­to net­ra­dič­nom vy­uži­tí po­čú­va­me neus­tá­le a zo všet­kých strán. Ani ten­to­raz to ne­bu­de inak. Naj­nov­šie ma­jú bez­pi­lot­né lie­tad­lá za úlo­hu do­hlia­dať na čín­skych štu­den­tov, aby ne­moh­li pod­vá­dzať po­čas ná­roč­nej vstup­nej skúš­ky.

Nej­de však o žiad­ne oby­čaj­né tes­to­va­nie. Skúš­ka na­zý­va­ná Gao­kao je po­va­žo­va­ná za naj­ťaž­šiu skúš­ku sve­ta a zú­čas­tňu­je sa na nej až 10 mi­lió­nov čín­skych štu­den­tov po ce­lej kra­ji­ne. Na jej účas­tní­kov sa vy­ví­ja ob­rov­ský nát­lak, keď­že jej ús­peš­né ab­sol­vo­va­nie štu­den­tom ot­vo­rí dve­re na uni­ver­zi­tu, a te­da aj k lep­šie­mu ži­vo­tu. Ne­ču­do, že iba za mi­nu­lý rok bo­lo za­zna­me­na­ných 79 prí­pa­dov po­ku­su o sa­mov­raž­du v dôs­led­ku stre­su spá­ja­jú­ce­ho sa s tou­to ná­roč­nou pri­jí­ma­cou skúš­kou.

- Reklama -

pero_s_kamerou.jpg

Túž­ba us­pieť je na­toľ­ko sil­ná, že nie je nič vý­ni­moč­né, že štu­den­ti hľa­da­jú čo naj­so­fis­ti­ko­va­nej­šie za­ria­de­nia (oku­lia­re s fo­toa­pa­rá­tom, pe­ro s ka­me­rou, slú­chad­lo v uchu), kto­ré by im po­moh­li skúš­ku Gao­kao uro­biť. Pre­to v mes­te Luoyang vy­vi­nu­li špe­ciál­ne dro­ny, kto­ré sa bu­dú vzná­šať vo vý­ške pol ki­lo­met­ra a bu­dú ske­no­vať rá­dio­vé sig­ná­ly do vzdia­le­nos­ti 500 km. Bu­dú sa ov­lá­dať tab­let­mi a v prí­pa­de, že dron za­chy­tí aký­koľ­vek rá­dio­vý sig­nál, ob­slu­hu­jú­ci pra­cov­ník ho za­me­ria a pril­etí bliž­šie k zdro­ju. Pri­chy­tiť pod­vod­ní­ka pri či­ne po­tom ne­bu­de žiad­ny prob­lém.

sluchadla_do_usi.jpg

zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.