S no­vý­mi eko­lo­gic­ký­mi spr­cha­mi od mla­dej ho­lan­dskej spo­loč­nos­ti Hamwells viac vo­du zby­toč­ne mí­ňať ne­bu­de­te. Spr­cha e-Shower sľu­bu­je neu­ve­ri­teľ­nú 90 % ús­po­ru vo­dy a 80 % šet­re­nie ener­gia­mi. Kaž­dá kvap­ka vo­dy prej­de obe­hom tej­to spr­chy se­dem­krát, až po­tom sa stra­tí v ka­na­li­zá­cii.

e-Shover

Spr­cha e-Shower je cha­rak­te­ris­tic­ká po­lou­zav­re­tým obe­hom vo­dy. Tá cez fil­ter v si­fó­ne pre­chá­dza ultra­fia­lo­vým žia­re­ním, aby sa po pri­mie­ša­ní ma­lé­ho množ­stva čis­tej vo­dy dos­ta­la po oh­re­ve späť do spr­cho­va­cej hla­vi­ce. Pri kaž­dom cir­ku­lač­nom cyk­le sa vy­me­ní 1,5 lit­ra pô­vod­nej vo­dy za čis­tú stu­de­nú. Zá­sob­ník nás­led­ne vo­du zoh­re­je na nas­ta­ve­nú tep­lo­tu, ale pou­ží­va­teľ tú­to sku­toč­nosť po­čas spr­cho­va­nia ne­pos­treh­ne. Vďa­ka fun­go­va­niu eko­lo­gic­kej spr­chy e-Shower sa te­da uše­tria ob­rov­ské nák­la­dy nie­len na vo­du, ale aj na jej oh­rev.

hamwells_sprcha_2.jpeg

Spr­cha e-Shower je dopl­ne­ná o mo­der­ný dis­plej, do­ty­ko­vé tla­čid­lá, rep­ro­duk­tor aj pri­po­je­nie blue­tooth. Ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 2950 eur, no ne­vy­lu­ču­je sa, že v bu­dúc­nos­ti by sa po­dob­ná tech­no­ló­gia moh­la stať štan­dar­dom v na­šich do­mác­nos­tiach.

Článok prebratý od nášho partnera: itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here