Ba­té­rie spo­loč­nos­ti Tes­la zme­ni­li spô­sob uva­žo­va­nia o elek­tric­kých vo­zid­lách. A te­raz tie­to ba­té­rie pri­chá­dza­jú aj do do­mác­nos­tí.

Tes­la Ener­gy, no­vá di­ví­zia spo­loč­nos­ti zná­mej vý­ro­bou špor­to­vých a luxus­ných elek­tro­mo­bi­lov, pred­sta­vi­la svoj pr­vý pro­dukt. Tes­la Powerwall Ho­me Bat­te­ry je ľah­ko in­šta­lo­va­teľ­ný a jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ný lí­tio­vo-ióno­vý ba­té­rio­vý sys­tém pos­ky­tu­jú­ci ener­giu v eko­lo­gic­kých do­moch.

- Reklama -

Powerwall sa bu­de do­dá­vať v dvoch ver­ziách – 7 kWh jed­not­ka za 3000 do­lá­rov a 10 kWh jed­not­ka za 3500 do­lá­rov. Mož­no ich jed­no­du­cho na­mon­to­vať na ste­nu do­mu. Ba­té­ria umož­ní ma­ji­te­ľom do­mov so so­lár­ny­mi pa­nel­mi uk­la­dať elek­tric­kú ener­giu v prie­be­hu dňa na pou­ži­tie v ran­ných a ve­čer­ných ho­di­nách, keď je do­pyt naj­vyš­ší. Z ba­té­rie Powerwall mož­no do­biť aj elek­tro­mo­bil.

tesla_battery_graph.png

Powerwall je ele­gant­ný, má roz­me­ry 1300 × 860 × 180 mm a hmot­nosť 100 kg, do­dá­vať sa bu­de v roz­lič­ných far­bách. V prí­pa­de pot­re­by väč­šej ka­pa­ci­ty mož­no spo­jiť viac jed­no­tiek. Tes­la uvá­dza účin­nosť 92 % (pri 350 až 450 V, 5 A, me­no­vi­tý vý­kon 2 kW, špič­ko­vý 3,3 kW).

K dis­po­zí­cii je aj väč­ší mo­del Power­pack, kto­rý spá­ja viac 100 kWh jed­no­tiek (maximum 10 MWh). Ten je ur­če­ný na fi­rem­né a prie­my­sel­né pou­ži­tie a na na­pá­ja­nie ve­rej­ných pries­tran­stiev. Me­dzi spo­loč­nos­ti, kto­ré už ba­té­rie Tes­ly pou­ží­va­jú, pa­tria Ama­zon, Wal-Mart a Tar­get.

 

Pod­ľa vy­jad­re­nia Tes­ly by Powerwall mal prísť na trh v le­te. Pre­dob­jed­nať si ho mož­no už v sú­čas­nos­ti, o je­ho in­šta­lá­ciu sa však mu­sí pos­ta­rať li­cen­co­va­ný tech­nik.

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.