Luxus­ný auto­mo­bil bu­dúc­nos­ti Mer­ce­des-Benz F 015 pred­sta­vi­la ne­mec­ká auto­mo­bil­ka už za­čiat­kom ro­ka na vý­sta­ve CES v Las Ve­gas. No ne­dáv­no pred­vied­la pro­to­typ aj na tes­to­va­cej jaz­de po uli­ciach San Fran­cis­ca. Auto­mo­bil trie­dy S pred­sta­vu­je zmes luxusu a mo­der­ných tech­no­ló­gií.

Auto­mo­bil je dl­hý 5,22 met­ra, ši­ro­ký viac ako 2 met­re a je­ho vý­ška pre­sa­hu­je 1,5 met­ra. Vý­rob­ca umies­tnil pred­né a za­dné ko­le­sá až na ro­hy ka­ro­sé­rie, a tak do­sia­hol maximál­ny mož­ný ráz­vor 3,6 met­ra, čo je viac ako v prí­pa­de mo­de­lov Mer­ce­des-May­bach.

Inter­iér je kom­bi­ná­ciou rôz­nych ma­te­riá­lov – ko­vu, sk­la, dre­va a ko­že. Na­chá­dza sa tu nie­koľ­ko do­ty­ko­vých dis­ple­jov. Ce­lú pred­nú časť prís­tro­jo­vej dos­ky tvo­rí hlav­ný dis­plej, ďal­šie šty­ri 4K dis­ple­je sú na dve­rách, je­den na za­dnej ste­ne a eš­te je­den vý­klop­ný me­dzi za­dný­mi se­dad­la­mi. Kaž­dý dis­plej je po­há­ňa­ný sa­mos­tat­ným Mac­Boo­kom. Roz­hra­nie je vy­tvo­re­né mul­tip­lat­for­mo­vým nás­tro­jom Qt.

Pou­ži­té tech­no­ló­gie, ako je asis­tent jaz­dy či adap­tív­ny tem­po­mat, sú rov­na­ké ako v os­tat­ných vo­zid­lách Mer­ce­des-Benz trie­dy S. No­vý mo­del F 015 však vô­bec ne­pot­re­bu­je vo­di­ča. Je po­há­ňa­ný hyb­rid­ným mo­to­rom s do­jaz­dom 900 ki­lo­met­rov, na ba­té­riu prej­de 200 ki­lo­met­rov. Vo vý­ba­ve sú ka­me­ry a sen­zo­ry na sle­do­va­nie ces­ty. So svo­jím oko­lím bu­de ko­mu­ni­ko­vať vi­zuál­ne i akus­tic­ky. Vý­rob­ca plá­nu­je ta­ký­to auto­mo­bil do pre­ľud­ne­né­ho mes­ta bu­dúc­nos­ti, kde bu­de ži­vot ta­ký hek­tic­ký, že auto­mo­bil bu­de jed­no z má­la miest, kde si člo­vek bu­de môcť do­priať luxus pri­vát­ne­ho pries­to­ru.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Vtipné video, ktoré vám prezradí, prečo Steve Jobs nemal na vozidle ŠPZ.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.