Ve­ľa ame­ric­kých zá­kaz­ní­kov je nes­po­koj­ných s pô­so­be­ním ich sú­čas­né­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra. Sťa­žu­jú sa na zlú zá­kaz­níc­ku pod­po­ru, níz­ku rých­losť pre­no­su dát a pod. Goog­le dú­fa, že niek­to­rých z nich pod­chy­tí svo­jou no­vou po­nu­kou s náz­vom Pro­ject Fi, kto­rú spus­til 22. ap­rí­la.

Prin­cíp je po­mer­ne jed­no­du­chý: za­plať­te za dá­ta, kto­ré plá­nu­je­te v prie­be­hu me­sia­ca pou­žiť, a v nas­le­du­jú­com me­sia­ci dos­ta­ne­te náh­ra­du za dá­ta, kto­ré ste na­po­kon ne­vyu­ži­li. Goog­le je vir­tuál­ny ope­rá­tor, a tak za svo­je pe­nia­ze zís­ka­te prís­tup do sie­tí Sprint a T-Mo­bi­le, ale aj k ti­síc­kam Wi-Fi hot­spo­tov cer­ti­fi­ko­va­ných Goog­lom, kto­ré vám umož­nia šet­riť dá­to­vú spot­re­bu. Sieť sa roz­pres­tie­ra po ce­lom sve­te a má rov­na­ký pla­tob­ný mo­del pri roa­min­gu. Iba­že za­tiaľ to všet­ko fun­gu­je len so smar­tfó­nom Nexus 6.

Pro­ject Fi však nep­ri­ná­ša re­vo­lú­ciu v ce­nách, skôr je za­me­ra­ný na zme­nu spô­so­bu fun­go­va­nia mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra. Zá­kaz­ník dos­ta­ne pre svoj Nexus 6 (ale­bo po od­strá­ne­ní toh­to ob­me­dzenia aj pre iný high-end smar­tfón) in­di­vi­duál­ny plán na me­sač­nej bá­ze bez zmlu­vy. Ni­ja­ké dva plá­ny te­da ne­bu­dú úpl­ne rov­na­ké. No všet­ky sa za­čí­na­jú pri zá­klad­nom pop­lat­ku 20 do­lá­rov na me­siac za neob­me­dze­né vo­la­nia a texto­vé sprá­vy a 10 do­lá­rov za 1 GB dát. Mô­že­te si zvo­liť dop­re­du, koľ­ko ich chce­te pou­žiť, a ak ich všet­ky nes­pot­re­bu­je­te, pri ďal­šom vy­úč­to­va­ní sa vám vrá­ti alik­vot­ná su­ma.

Ak spot­re­bu prek­ro­čí­te, v ďal­šej fak­tú­re sa vám dá­ta na­vy­še doúč­tu­jú za bež­nú ce­nu.

Pri naj­niž­šom ba­lí­ku (neob­me­dze­né ho­vo­ry + SMS + 1 GB dát) vy­chá­dza ce­na 30 USD v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou naj­lep­šie, no s pos­tup­ným ná­ras­tom dá­to­vej spot­re­by sa roz­diel zmen­šu­je a pri 5 GB už Pro­ject Fi nie je ta­ký kon­ku­ren­cies­chop­ný.

Jed­no­du­ché a preh­ľad­né vy­úč­to­va­nie je te­da asi naj­pod­stat­nej­šia čr­ta Pro­jec­tu Fi. Za­pla­tí­te za pres­ne toľ­ko dát, koľ­ko spot­re­bu­je­te. Pro­ject Fi však ne­po­nú­ka mož­nosť neob­me­dze­nej spot­re­by, ako to ro­bia Sprint a T-Mo­bi­le za 60, resp. 80 USD. Ďal­šia vý­ho­da je v tom, že Pro­ject Fi spá­ja sie­te Sprin­tu a T-Mo­bi­le a pri­dá­va k to­mu Wi-Fi, tak­že po­nú­ka naj­roz­sia­hlej­šiu ma­pu pok­ry­tia. Po­kiaľ ide o roa­ming, sadz­by na dá­ta pla­tia vo viac ako 120 kra­ji­nách (roa­min­go­vá po­nu­ka T-Mo­bi­le), no rých­losť je ob­me­dze­ná na 256 kb/s, čo je viac, ako v sú­čas­nos­ti po­nú­ka T-Mo­bi­le a Sprint.

Pro­ject Fi je te­da ši­tý pres­ne na mie­ru zá­kaz­ní­ka, ten za­pla­tí vždy toľ­ko dát, koľ­ko spot­re­bo­val. Do úva­hy však tre­ba vziať, že za­tiaľ fun­gu­je len s Nexusom 6, kto­ré­ho ce­na je 649 do­lá­rov, a ne­ja­ký čas zrej­me zos­ta­ne je­di­ným pod­po­ro­va­ným za­ria­de­ním.

Prečítajte si tiež  Google Analytics, konečne aj pre iPad

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.