Goog­le už má ope­rač­ný sys­tém pre smar­tfó­ny, tab­le­ty, wearab­les, te­le­ví­zo­ry a aj pre no­te­boo­ky a sto­lo­vé po­čí­ta­če. No chý­bal mu eš­te sys­tém pre inter­net ve­cí. A prá­ve ta­ký chce údaj­ne pred­sta­viť na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Goog­le I/O. Je ur­če­ný pre za­ria­de­nia s níz­kou spot­re­bou ener­gie a je­ho kó­do­vé ozna­če­nie je Brillo.

Ide vraj o aký­si od­ľah­če­ný An­droid, za­me­ra­ný na ultra­níz­koe­ner­ge­tic­ké za­ria­de­nia, kto­rý do­ká­že fun­go­vať s ta­kým má­lom, ako je 64 ale­bo 32 MB RAM. An­droid v úpl­nej ver­zii pra­cu­je na za­ria­de­niach mi­ni­mál­ne s 512 MB RAM. Goog­le te­da vi­dí príl­eži­tosť v do­má­cich in­te­li­gen­tných tech­no­ló­giách, ako sú pri­po­je­né žia­rov­ky, dve­ro­vé zá­mky, sen­zo­ry, in­te­li­gen­tné ter­mos­ta­ty, chlad­nič­ky a pod.

Ta­ké­to za­ria­de­nia sa mu­sia spúš­ťať, pou­ží­vať SoC, ďa­lej mu­sia zvlád­nuť vstup a vý­stup a ko­mu­ni­ká­ciu cez sieť. V sú­čas­nos­ti si vý­rob­co­via har­dvé­ru sa­mi vy­tvá­ra­jú ope­rač­ný sys­tém pre inter­net ve­cí. Jed­not­nú plat­for­mu sa sna­ží vy­tvo­riť aj App­le pros­tred­níc­tvom svoj­ho Ho­me­Ki­tu, Sam­sung dú­fa, že sa pre­sa­dí pou­ži­tie sys­té­mu Ti­zen, aj Mic­ro­soft mie­ri so svo­jím no­vým ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10 aj do tej­to ob­las­ti. Goog­le chce od­strá­niť roz­trieš­te­nosť tým, že bu­de Brillo po­nú­kať pre OEM vý­rob­cov za­dar­mo.

V pos­led­ných ro­koch zís­kal Goog­le nie­koľ­ko spo­loč­nos­tí z tej­to ob­las­ti. Ide nap­rík­lad o vý­rob­cu in­te­li­gen­tných ter­mos­ta­tov Nest, vý­rob­cu bez­drô­to­vých ka­mier Drop­cam či vý­rob­cu auto­ma­ti­zo­va­ných rie­še­ní pre in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť Re­volv. Vý­voj Bril­la však má na sta­ros­ti an­droi­do­vý tím, a nie tím Nest, kto­rý je az­da naj­viac spo­je­ný s in­te­li­gen­tnou do­mác­nos­ťou.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Google a Samsung uzatvárajú partnerstvo. Používateľom to výrazne zjednoduší život
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.