Spo­loč­nosť Huawei pred­sta­vi­la v Berlí­ne smar­tfón Huawei Ma­te S, no­vú vlaj­ko­vú loď z ra­du in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov Huawei Ma­te.

Huawei Ma­te S sa vy­zna­ču­je mno­hý­mi pod­stat­ný­mi vy­lep­še­nia­mi. Me­dzi tie naj­vi­di­teľ­nej­šie pat­rí 2.5D „plá­va­jú­ci“ dis­plej s uh­lo­prieč­kou 5,5 pal­ca a hrúb­kou 7,2 mm, pri­čom rám­če­ky po stra­nách dis­ple­ja ma­jú iba 2,65 mm. Za­ob­le­ný za­dný kryt vý­bor­ne pad­ne do dla­ne, vďa­ka čo­mu sa znač­ne mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko upus­te­nia te­le­fó­nu na zem.

Za­kri­ve­nie za­dné­ho kry­tu Huawei Ma­te S sa vy­zna­ču­je stup­ňo­vi­tým di­zaj­nom konštruk­čnej dos­ky. V za­ria­de­ní je tak­tiež pou­ži­tá tech­ni­ka na­no­met­ro­vé­ho nas­tre­ľo­va­nia, kto­rá ce­lis­tvo spá­ja an­té­nu s ko­vo­vým te­lom te­le­fó­nu a jej vý­sled­kom je na do­tyk hlad­ký povrch.

Me­dzi ďal­šie pou­ži­té vý­rob­né tech­no­ló­gie pat­rí brú­se­nie di­aman­tom a CNC op­ra­co­va­nie a tak­tiež pou­ži­tie za­fí­ro­vé­ho sklíč­ka fo­toa­pa­rá­tu, kto­ré je na poh­ľad jed­no­lia­tou sú­čas­ťou te­la prís­tro­ja.

Po­čas pre­hlia­da­nia fo­tog­ra­fií mô­že pou­ží­va­teľ rých­lo zob­ra­ziť náh­ľad ale­bo da­nú fo­tog­ra­fiu zväč­šiť jed­ným pr­stom, čo vý­raz­ne ze­fek­tív­ňu­je prá­cu. Huawei Ma­te S s roz­poz­na­ním tla­ku na dis­plej mô­že byť do­kon­ca pou­ži­tý ako vá­ha.

Te­le­fón je vy­zbro­je­ný tech­no­ló­giou pre sní­ma­nie od­tlač­ku Fin­gerprint 2.0, vy­lep­še­nú ver­ziu pok­ro­či­lé­ho za­bez­pe­če­nia, kto­rou dis­po­no­val Huawei Ma­te 7. Fin­gerprint 2.0 dis­po­nu­je o 100 % rých­lej­šou roz­poz­ná­va­cou rých­los­ťou a „sa­moučia­ci­mi“ fun­kcia­mi. Pou­ží­va­teľ mô­že vďa­ka to­mu­to sen­zo­ru ov­lá­dať no­ti­fi­kač­nú liš­tu, dvo­ji­tým klik­nu­tím zma­zať všet­ky nep­re­čí­ta­né no­ti­fi­ká­cie, pre­ťa­že­ním zob­ra­zo­vať náh­ľa­dy fo­tiek a pri­jí­mať ho­vo­ry.

Tech­no­ló­gie Fin­gerprint 2.0 a Knuck­le Con­trol 2.0 – pr­výk­rát pou­ži­té v smar­tfó­ne Huawei P8 – zjed­no­du­šu­jú pou­ží­va­te­ľom pre­chod me­dzi jed­not­li­vý­mi ap­li­ká­cia­mi a umož­ňu­jú rých­le vy­tvá­ra­nie screen­sho­tov. Fun­kcie po­nú­ka­jú pou­ží­va­te­ľom pok­ro­či­lú inter­ak­ciu s prís­tro­jom: nak­res­le­nie pís­me­na „C“ kĺbom pr­stu ak­ti­vu­je ka­me­ru, dvo­ji­tým pok­le­pa­ním po dis­ple­ji sa spus­tí zá­znam ob­ra­zov­ky vo for­me vi­dea.

Huawei Ma­te S dis­po­nu­je fo­toa­pa­rá­tom zoh­ľad­ňu­jú­cim kaž­do­den­né pot­re­by pou­ží­va­te­ľov. Ne­chý­ba­jú pro­fe­sio­nál­ne fun­kcie s mož­nos­ťa­mi nas­ta­ve­nia kon­tras­tu, textúr a tó­no­va­nia. 13 Mpix za­dný fo­toa­pa­rát dis­po­nu­je RGBW sní­ma­čom, op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu, duál­nou co­lor-temp LED di­ódou pre blesk a ne­zá­vis­lý­mi sig­ná­lo­vý­mi pro­ce­so­ro­vý­mi jed­not­ka­mi ur­če­ný­mi vý­luč­ne pre fo­toa­pa­rát, vďa­ka čo­mu je mož­né do­siah­nuť naj­vyš­šiu kva­li­tu fo­tog­ra­fií eš­te rých­lej­šie. Pred­ný fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 8 Mpix s vlas­tným pris­vet­le­ním zvy­šu­je kva­li­tu vy­tvo­re­ných sel­fie fo­tog­ra­fií.

Pro­fe­sio­nál­ny fo­tog­ra­fic­ký re­žim umož­ňu­je ma­nuál­ne nas­ta­ve­nie ISO, kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie, dĺžku expo­zí­cie, vy­vá­že­nie bie­lej, ma­nuál­ne os­tre­nie a ďal­šie fun­kcie ako mriež­ka či za­os­tro­va­nie s asis­ten­ciou bles­ku. Čier­no­bie­ly re­žim umož­ňu­je v reál­nom ča­se nie­koľ­ko úrov­ní hus­to­ty zá­zna­mu a nas­ta­ve­nie in­ten­zi­ty.

Vďa­ka trom mik­ro­fó­nom, kto­ré pod­po­ru­jú Huawei al­go­rit­mus „in­te­li­gen­tné­ho sme­ru“ (všet­ky tri mik­ro­fó­ny sú schop­né za­me­rať sa na zvuk sme­rom, kto­rým je te­le­fón na­mie­re­ný), je mož­né do­siah­nuť čis­té nah­ráv­ky s mi­ni­mom šu­mu.

Prečítajte si tiež  Smartfóny čelia kríze, no iPhone stále rastie. V tejto krajine Apple prekonáva očakávania

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí sú neus­tá­le na ces­tách tak ur­či­te oce­nia pod­po­ro­va­ný pro­to­kol tla­če Mo­pria, kto­rý za­hŕňa pod­po­ru 700 dru­hov tla­čiar­ní a od 29 hlav­ných vý­rob­cov.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re Huawei Ma­te S

Dis­plej: 5,5-pal­co­vý AMO­LED, ON­CELL, Full HD roz­lí­še­nie

OS: EMUI3.1, An­droid 5.1

CPU: Hi­si­li­con Ki­rin 935, štvor­jad­ro­vý 2,2 GHz + štvor­jad­ro­vý 1,5 GHz

GPU: MA­LI 628 MP4 680M

Pa­mäť RAM/ROM: 3 GB/32 GB

Pred­ný fo­toa­pa­rát: 8 Mpix, FF, BSI, F2.4

Hlav­ný fo­toa­pa­rát: 13 Mpix, AF, BSI, F2.0

Ba­té­ria: 2700 mAh, Li-Po­ly

Roz­me­ry: 149,8 × 75,3 × 7,2 mm

Hmot­nosť: 156 g

Sen­zo­ry: ak­ce­le­ro­me­ter, kom­pas, gy­ros­kop, ALS, proximi­ty sen­zor, HALL

Na­vi­gá­cia: GPS (A-GPS), GLO­NAS

Ko­nek­ti­vi­ta: 3G/4G

Ce­na Huawei Ma­te S pre slo­ven­ský trh: 649 Eu

https://youtu.be/i7pLyruHJDQ

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.