O vý­vo­já­roch a tech­no­lo­gic­kých in­ži­nie­roch sa ho­vo­rí, že nik­dy nes­pia. Nas­ved­ču­je to­mu aj nas­le­du­jú­ci vy­ná­lez – na­bí­jač­ka s náz­vom iT­ron. Vy­ro­bi­la ju spo­loč­nosť Sim­piz, kto­rá sľu­bu­je, že za 18 mi­nút sa šťa­va v na­bí­jač­ke dopl­ní až na 9-ti­síc mAh. Tá­to hod­no­ta pred­sta­vu­je cel­ko­vú ka­pa­ci­tu aku­mu­lá­to­ra, kto­rý je schop­ný na­raz do­bí­jať až tri za­ria­de­nia.

Bles­ko­vá exter­ná na­bí­jač­ka iT­ron, kto­rej vzhľad skôr pri­po­mí­na ho­lia­ci stroj­ček, do­ká­že do­biť nap­rík­lad iP­ho­ne 6 len za tri mi­nú­ty. Za svo­ju neu­ve­ri­teľ­nú rých­losť vďa­čí prá­ve špe­ciál­ne­mu či­pu Du­bi 1.0, kto­rým je vy­ba­ve­ná. Zá­ro­veň pos­ky­tu­je aj ochra­nu pro­ti pre­pä­tiu a nad­prú­du.

- Reklama -

itron2.jpg

V rám­ci kam­pa­ne, kto­rú plá­nu­je spo­loč­nosť Sim­piz spus­tiť na Kic­kstar­te­ri, má na­bí­jač­ka iT­ron stáť od 60 USD. Od­po­rú­ča­ná ce­na by ma­la vy­jsť na 89 USD/81 eur.

Článok prebratý od nášho partnera itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.