Na sve­te je pr­vý pro­to­typ ka­me­ry, kto­rá ne­pot­re­bu­je ba­té­riu, na­pá­ja sa to­tiž fo­te­ním. Ak je sní­mač ka­me­ry vy­sta­ve­ný svet­lu, pixe­ly vy­uží­va­jú fo­to­dió­dy na ge­ne­ro­va­nie elek­tric­ké­ho prú­du. Tvor­co­via ka­me­ry z Co­lum­bij­skej uni­ver­zi­ty vy­uži­li sku­toč­nosť, že sní­mač fo­toa­pa­rá­tu fun­gu­je na po­dob­nom prin­cí­pe ako so­lár­ny pa­nel na zís­ka­va­nie elek­tric­kej ener­gie. Za­tiaľ čo sní­mač di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu pou­ží­va fo­to­kon­duk­tív­ny re­žim, so­lár­ny pa­nel vy­uží­va fo­to­vol­tic­ký prin­cíp. Vy­tvo­ri­li te­da ob­ra­zo­vý sní­mač s di­óda­mi, kto­ré mô­žu strie­da­vo vy­ko­ná­vať obe tie­to úlo­hy. Pri vy­sta­ve­ní svet­lu sa sní­mač pre­pí­na me­dzi sní­ma­ním a na­pá­ja­ním. Kaž­dú se­kun­du vy­pro­du­ku­je dos­ta­tok ener­gie na za­chy­te­nie ďal­šej sním­ky a tak to mô­že pok­ra­čo­vať ne­ko­neč­ne dl­ho, vo vý­sled­ku po­tom vznik­ne vi­deo­výs­tup.

Fun­gu­je to dob­re na za­chy­te­nie jed­nej sním­ky za se­kun­du, no za­tiaľ iba s níz­kym roz­lí­še­ním 30 × 40 pixelov (0,0012 Mpx).

- Reklama -

nayar_camera.gif

Tím pod ve­de­ním Shree K. Nayara zho­to­vil te­lo ka­me­ry z kom­po­nen­tov vy­tla­če­ných po­mo­cou 3D tla­čiar­ne. Ho­ci pro­to­typ má v sú­čas­nos­ti len skrom­né schop­nos­ti a nez­dá sa veľ­mi prak­tic­ký, v krát­ko­do­bom ho­ri­zon­te by tech­no­ló­gia moh­la náj­sť up­lat­ne­nie v bez­peč­nos­tných ka­me­rách, za­ria­de­niach z ob­las­ti wearab­les a pod.

self_powered_camera.jpg

No tech­no­ló­gia ba­té­rií pred­sta­vu­je ob­rov­skú pre­káž­ku aj pre špič­ko­vých vý­rob­cov fo­toa­pa­rá­tov, pre­to je dosť mož­né, že pre­ja­via zá­ujem o ta­ký­to pro­jekt.

„Ži­vot­nosť ba­té­rie je pretr­vá­va­jú­ca vý­zva pre všet­ky za­ria­de­nia spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, kto­ré sa stá­va­jú čo­raz vý­kon­nej­ší­mi,“ po­ve­dal CEO GoP­ro Nick Wood­man. „Všet­ci sme tak tro­chu ot­rok­mi vý­vo­ja no­vých ba­té­rio­vých tech­no­ló­gií, kto­ré by za­bez­pe­či­li dlh­šiu vý­drž.“ Pre­to ka­me­ra, kto­rá by bo­la schop­ná na­tá­čať do­ne­ko­neč­na bez ba­té­rií, by moh­la zna­me­nať sku­toč­nú re­vo­lú­ciu.

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.