Kin­gston na Com­pu­texe pred­sta­vil flash disk Da­taT­ra­ve­ler mic­ro­Duo 3C s ko­nek­to­rom USB Ty­pe-C. Za­tiaľ je na tr­hu dos­tup­ných len má­lo za­ria­de­ní s tým­to ko­nek­to­rom, napr. Mac­Book od App­lu či chro­me­book Pixel 2 od Goog­lu. Pos­tup­ne ich však bu­de pri­bú­dať. No flash disk od Kin­gsto­nu sa mô­že za­po­jiť aj do sú­čas­né­ho USB ozna­čo­va­né­ho ako USB-A. Do­dá­vať sa bu­de v troch veľ­kos­tiach – s ka­pa­ci­tou 16, 32 a 64 GB.

Flash disk pra­cu­je s rých­los­ťou USB 3.13, čo zna­me­ná rých­losť čí­ta­nia 100 MB/s a rých­losť zá­pi­su 15 MB/s. To pla­tí pre ka­pa­ci­ty 32 a 64 GB. Z ne­ja­ké­ho dô­vo­du však 16 GB ver­zia má rých­losť zá­pi­su len 10 MB/s.

Kingston a USB Type C - svetapple.sk
Kingston a USB Type C – itnews

Roz­me­ry za­ria­de­nia sú 29,94 × 16,60 × 8,44 mm. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať kon­com toh­to me­sia­ca. Vý­rob­ca pos­ky­tu­je na flash disk päť­roč­nú zá­ru­ku a bez­plat­nú tech­nic­kú pod­po­ru. Ce­na za­tiaľ ne­bo­la zve­rej­ne­ná.

itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.