Aj vy pat­rí­te k tým, kto­rí sa trá­pia roz­mo­tá­va­ním káb­la od slú­chadiel vždy pred­tým, ako si chcú pus­tiť ob­ľú­be­nú hud­bu na svo­jom te­le­fó­ne? Ale­bo v hor­šom prí­pa­de spa­dá­te do sku­pi­ny tých, kto­rí sa mu­se­li so svo­ji­mi slú­chad­la­mi roz­lú­čiť, a to všet­ko pre po­ka­ze­ný ká­bel? Ten­to prob­lém sa po­da­ri­lo vy­rie­šiť dvo­ji­ci zo Slo­ven­ska.

Slo­vá­ci Lu­káš Go­no a Fi­lip Augus­tín priš­li s no­vým ná­pa­dom v po­do­be slú­chadiel Li­ber­ty Head­pho­nes. Ok­rem to­ho, že ne­ma­jú ká­bel, kto­rý by sa mo­hol za­mo­tá­vať, sú sklad­né a vďa­ka ich tva­ru i špe­ciál­ne­mu ma­te­riá­lu, z kto­ré­ho sú vy­ro­be­né, nie je mož­né, aby vám ne­pa­so­va­li do uší. Ide o plast, kto­rý si do­ká­že za­pa­mä­tať svoj pô­vod­ný tvar. Vý­bor­ne dr­žia na hla­ve a po ich zlo­že­ní si ich mô­že­te sto­čiť do špi­rá­ly a dať na ru­ku ale­bo na plec­niak.

sluchadla1.jpg

Slú­chad­lá sú za­ují­ma­vé aj svo­ji­mi pa­ra­met­ra­mi – cit­li­vosť 115 dB, štan­dard­ný roz­sah 20 Hz – 20 kHz, jas­ný a pries­to­ro­vý zvuk. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 1500 mAh vám vy­sta­čí prib­liž­ne na 16 ho­dín po­čú­va­nia hud­by a na­biť ju mô­že­te cez mic­roUSB. S mo­bi­lom sú slú­chad­lá pre­po­ji­teľ­né cez služ­bu Blue­tooth 4.1 a do­sah ma­jú až 15 met­rov. Vy­brať si mô­že­te z via­ce­rých fa­reb­ných va­rian­tov. Zá­klad­ná edí­cia sto­jí 69 USD, li­mi­to­va­ná edí­cia 89 USD. Je­di­ná ne­vý­ho­da je, že za­tiaľ mô­žu fun­go­vať iba s An­droi­dom.

Svoj star­tup Slo­vá­ci zve­rej­ni­li na strán­ke In­die­go­go, kde chce­li vy­zbie­rať su­mu 150-ti­síc USD na ich zreali­zo­va­nie, čo sa im, žiaľ, ne­po­da­ri­lo. No ná­pad v po­do­be Li­ber­ty Head­pho­nes je vy­da­re­ný.

Zdroj: itnews.ak

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.