Mic­ro­soft na vče­raj­šej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil no­te­book Sur­fa­ce Book. Ide o vô­bec pr­vý no­te­book Mic­ro­sof­tu. Nie je to však len oby­čaj­ný lap­top.

Dis­plej za­ria­de­nia je úpl­ne od­ní­ma­teľ­ný, tak­že ho mož­no pou­žiť aj ako tab­let. Ak dis­plej za­sa spo­jí­te s klá­ves­ni­cou, mô­že­te ho pou­žiť ako kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie, kto­ré sa opie­ra o klá­ves­ni­co­vú časť.

Sur­fa­ce Book má 13,5-pal­co­vý dis­plej s hus­to­tou pixelov 267 ppi. Je, sa­moz­rej­me, do­ty­ko­vý a re­gis­tru­je do­tyk 10 pr­stov na­raz. K no­te­boo­ku sa do­dá­va aj pe­ro Mic­ro­soft Pen s 1024 stup­ňa­mi prít­la­ku.

V Sur­fa­ce Boo­ku sú osa­de­né pro­ce­so­ry In­tel šies­tej ge­ne­rá­cie (i5 a i7). Gra­fi­ku má v zá­klad­nej kon­fi­gu­rá­cii na sta­ros­ti kar­ta In­tel HD Grap­hics 520, no vo­li­teľ­ne to mô­že byť aj NVI­DIA Ge­For­ce. Úlo­žis­ko SSD mô­že mať ka­pa­ci­tu 128 GB až 1 TB, pri ope­rač­nej pa­mä­ti si mož­no vy­brať ka­pa­ci­tu 8 ale­bo 16 GB.

MS_surfacebook.GIF

Te­lo je vy­ro­be­né z hor­čí­ka. Klá­ves­ni­ca je pod­svie­te­ná a má hlb­šie klá­ve­sy (s hĺbkou stla­če­nia 1,6 mm). Pí­sa­nie na nej je tak­mer neh­luč­né. Sur­fa­ce Book má skle­ný trac­kpad, schop­ný sní­mať na­raz 5 do­ty­ko­vých bo­dov.

Ba­té­ria udr­ží no­te­book v pre­vádz­ke po do­bu 12 ho­dín na jed­no na­bi­tie. Vý­drž tab­le­tu ne­bo­la špe­ci­fi­ko­va­ná. Do­ko­va­cia sta­ni­ca ob­sa­hu­je dva USB 3.0 por­ty a slot na kar­ty SD. Sur­fa­ce Book sa do­ká­že pri­po­jiť k rov­na­kej do­ko­va­cej sta­ni­ci ako Sur­fa­ce Pro 4 a Sur­fa­ce Pro 3 a vy­užiť tak dva Dis­play­Por­ty.

 

„Je to naj­rý­chlej­ší 13-pal­co­vý no­te­book, kto­rý bol vô­bec na na­šej pla­né­te vy­ro­be­ný,” tvr­dil pri je­ho pred­sta­ve­ní Pa­nos Pa­nay, šéf di­ví­zie Sur­fa­ce. A neod­pus­til si ani po­rov­na­nie s kon­ku­ren­čným Mac­Boo­kom: „Náš Sur­fa­ce Book je dvak­rát rých­lej­ší než Mac­Book Pro.”

Sur­fa­ce Book sa za­čne pre­dá­vať 26. ok­tób­ra, ce­ny sa za­čí­na­jú na 1499 USD. Od 7. ok­tób­ra si mož­no za­ria­de­nie pre­dob­jed­nať.

zdroj: itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here