Mic­ro­soft us­ku­toč­ní v le­te toh­to ro­ka vý­znam­ný po­kus o pre­nik­nu­tie na čín­sky trh spot­re­bi­teľ­ských po­čí­ta­čov, kde prev­lá­da­jú pi­rát­ske kó­pie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. Pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov Win­dows po­núk­ne mož­nosť bez­plat­né­ho pre­cho­du na Win­dows 10 bez oh­ľa­du na to, či pou­ží­va­jú ori­gi­nál­nu kó­piu sof­tvé­ru.

Ide o bez­pre­ce­dent­ný krok spo­loč­nos­ti sme­ru­jú­ci k to­mu, aby dos­ta­la le­gál­ne ver­zie svoj­ho sof­tvé­ru na po­čí­ta­če sto­viek mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov Win­dows v Čí­ne. Ne­dáv­ne štú­die uka­zu­jú, že trom štvr­ti­nám PC sof­tvé­ru v tej­to kra­ji­ne chý­ba­jú plat­né li­cen­cie.

- Reklama -

Ten­to zá­mer ozná­mil Terry Myer­son, vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre ope­rač­né sys­té­my, na kon­fe­ren­cii Win­HEC v čín­skom Šen­če­ne.

„Bu­de­me up­gra­do­vať všet­ky kva­li­fi­ko­va­né po­čí­ta­če, ori­gi­nál­ne aj neo­ri­gi­nál­ne, na Win­dows 10,“vy­jad­ril sa Myer­son pre agen­tú­ru Reu­ters. Vzhľa­dom na to, že pou­žil spo­je­nie „kva­li­fi­ko­va­né po­čí­ta­če“, je mož­né, že tá­to mož­nosť bu­de ne­ja­ko li­mi­to­va­ná.

No nes­kôr sa uká­za­lo, že dô­vod na ra­dosť ma­jú nie­len čín­ski pi­rá­ti. Zá­stup­co­via Mic­ro­sof­tu pre server­y The Ver­ge, ZDnet i Mas­hab­le potvr­di­li, že po­nu­ka ne­bu­de ob­me­dze­ná len na čín­sky trh. Na­ďa­lej však pla­tí, že pre­chod bu­de mož­ný len z ver­zie Win­dows 7 a vy­ššej, a to do jed­né­ho ro­ka od uve­de­nia Win­dows 10 do pre­da­ja. Po­nu­ka je však ur­če­ná pre spot­re­bi­te­ľov, nie pre fir­my, pre­to do nej ne­bu­dú za­hr­nu­té ver­zie Win­dows 7 En­terpri­se, Win­dows 8/8.1 En­terpri­se a Win­dows RT/RT 8.1.

„Ve­rí­me, že si zá­kaz­ní­ci v prie­be­hu ča­su uve­do­mia hod­no­tu riad­ne li­cen­co­va­né­ho sys­té­mu Win­dows, a tak im zjed­no­du­ší­me pre­sun k le­gi­tím­nym kó­piám,“ po­ve­dal ho­vor­ca Mic­ro­sof­tu pre server The Ver­ge.

Pod­ľa vy­jad­re­nia zá­stup­cu Mic­ro­sof­tu „ten­to up­gra­de nez­me­ní pra­vosť li­cen­cie na le­gál­nu“ a „v prí­pa­de, že bu­de sys­tém roz­poz­na­ný ako ne­le­gál­ny či zle za­li­cen­co­va­ný pred up­gra­dom, za­ria­de­nie bu­de i na­ďa­lej po vy­ko­na­ní up­gra­du po­va­žo­va­né za ne­le­gál­ne či zle za­li­cen­co­va­né“.

Windows 10 - svetapple.sk
Windows 10 – svetapple.sk

Zdroj: http://www.itnews.sk/spravy/produkty/2015-03-20/c168136-microsoft-umozni-bezplatne-aktualizovat-na-windows-10-aj-piratske-kopie-windows

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.