Spo­loč­nosť Light priš­la s pro­to­ty­pom no­vé­ho te­le­fó­nu. Aj keď svo­ji­mi fun­kcia­mi skôr pri­po­mí­na mo­bil spred dvad­sia­tich ro­kov, tvor­co­via ho vďa­ka pok­ro­ko­vej vý­ro­be zmen­ši­li až na­toľ­ko, že ho mô­že­te no­siť do­kon­ca aj v pe­ňa­žen­ke.

Te­le­fón Light Pho­ne má rov­na­ký pô­do­rys ako kre­dit­ná kar­ta s roz­mer­mi 85,6 × 53,98 mm a hrúb­kou 4 mm. Je­ho hmot­nosť je 39 gra­mov a vnút­ri má pries­tor na je­den slot na mi­ni­SIM kar­tu. Te­le­fón pod­po­ru­je iba sie­te na frek­ven­ciách 850/900/1800/1900 MHz.

Dis­plej tvo­rí jed­no­du­chý LED pa­nel a svie­ti iba jed­nou far­bou. Za zmien­ku sto­jí pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca tvo­re­ná sen­zo­ro­vý­mi tla­čid­la­mi. Na te­le te­le­fó­nu náj­de­me ov­lá­dač hla­si­tos­ti, vy­pí­nač, ko­nek­tor na mik­ro­fón, slú­chad­lo a mic­ro USB.

Light Pho­ne má pa­mäť iba na de­sať te­le­fón­nych čí­sel, kto­ré sa ulo­žia na rých­le vy­tá­ča­nie na jed­not­li­vé čís­li­ce. V prí­pa­de, ak vám niek­to bu­de te­le­fo­no­vať, je­ho me­no neu­vi­dí­te. Ok­rem to­ho te­le­fón ne­pod­po­ru­je ani pí­sa­nie či do­ru­čo­va­nie SMS správ. Na­priek to­mu vás o svo­jej fun­kčnos­ti za­ru­če­ne pres­ved­čí je­ho vý­drž, kto­rá by vraj ma­la do­sa­ho­vať až 20 dní.

V rám­ci kam­pa­ne na strán­ke Kic­kstar­ter chcú tvor­co­via zís­kať na je­ho reali­zá­ciu 200-ti­síc USD.V sú­čas­nos­ti ma­jú vy­zbie­ra­nú viac ako po­lo­vi­cu. Pod­ľa všet­ké­ho by sa ma­la fi­nál­na ver­zia te­le­fó­nu dos­tať do rúk pr­vých pou­ží­va­te­ľov už v má­ji bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Okamžité platby fungujú po roku iba v štyroch bankách. Piata má však k tomuto systému blízko. Čo tie ostatné?
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.