Naj­bez­peč­nej­šie, naj­rý­chlej­šie, naj­schop­nej­šie – aj tý­mi­to prív­las­tka­mi pre­zen­tu­je auto­mo­bil­ka Tes­la Mo­tors svo­je no­vé SUV na elek­tric­ký po­hon. Mo­del X, ur­če­ný až pre se­dem osôb, je do­po­siaľ naj­lac­nej­ším elek­tro­mo­bi­lom, aký ke­dy Tes­la pred­sta­vi­la. Už te­raz si ho mož­no pre­dob­jed­nať. Na vý­ber sú tri rôz­ne va­riá­cie.

Naj­niž­šia ver­zia elek­tro­mo­bi­lu s ozna­če­ním 70D sa pre­dá­va od 80-ti­síc USD. Maximál­na rých­losť toh­to mo­de­lu je 225 km/h, do­jazd do­sa­hu­je 354 km a zrý­chle­nie z nu­ly na 96 km/h zvlád­ne za 6 se­kúnd. Ver­zia P90 je o nie­čo rých­lej­šia, dá to za 4,8 se­kun­dy s do­jaz­dom 413 km, za­tiaľ čo naj­vyš­ší mo­del P90D má do­jazd 402 km, na 96 km/h zrých­li za 3,8 se­kun­dy, kým s re­ži­mom Lu­dic­rous to zvlád­ne už za 3,2 se­kun­dy.

- Reklama -

tesla_model_x_2-2.jpg

Tes­la Mo­del X s po­ho­nom na všet­ky šty­ri ko­le­sá je pri­már­ne za­me­ra­ný na prep­ra­vu pia­tich pa­sa­žie­rov, ale za príp­la­tok sa dá za­kú­piť usa­de­nie pre 6-7 ľu­dí. Za nad­štan­dar­dnú vý­ba­vu mož­no po­va­žo­vať aj fun­kciu auto­pi­lo­ta, no­sič na ko­le­sá či vzdu­cho­vý fil­ter HE­PA.

ModelX_Tesla_interier.jpg

Ako pr­vý sa na tr­hu ob­ja­ví mo­del P90D, a to už na jar 2016. Zvyš­ných dvoch mo­de­lov sa doč­ká­me až v po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka. Zá­kaz­ní­ci, kto­rí si ob­jed­na­li špe­ciál­nu edí­ciu Sig­na­tu­re Se­ries, sa mô­žu te­šiť na no­vé vo­zid­lo už v naj­bliž­ších týž­dňoch.

Článok prebratý od nášho partnera: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.