Už čos­ko­ro bu­dú môcť väč­ši­nu prác vy­ko­ná­vať in­te­li­gen­tné stro­je (ume­lá in­te­li­gen­cia, in­te­li­gen­tné ro­bo­ty, po­čí­ta­če schop­né spra­co­vať veľ­ké ob­je­my dát). Má­me sa te­da obá­vať o svo­je pra­cov­né mies­to?

Rov­na­ko ako auto­ma­ti­zá­cia pred is­tým ča­som nah­ra­di­la mno­hé pra­cov­né po­zí­cie vo vý­ro­be, mô­žu už onedl­ho za­nik­núť ďal­šie pra­cov­né mies­ta, kto­ré za­stú­pia čo­raz kom­pli­ko­va­nej­šie a ši­kov­nej­šie po­čí­ta­če. Ved­ci z Oxfor­dskej uni­ver­zi­ty zos­ta­vi­li štú­diu, kde na zá­kla­de 9 pre­men­ných a 700 opi­sov prá­ce vy­po­čí­ta­li prav­de­po­dob­nosť, že by prís­luš­nú pra­cov­nú čin­nosť mo­hol prev­ziať po­čí­tač.

- Reklama -

Niek­to­ré z vý­sled­kov bo­li pred­ví­da­teľ­né, nap­rík­lad te­le­mar­ke­té­rov s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou nah­ra­dia po­čí­ta­če, vlas­tne v niek­to­rých od­vet­viach sa to de­je už dnes. Nao­pak, v bez­pe­čí sa mô­žu cí­tiť so­ciál­ni pra­cov­ní­ci či psy­chia­tri, po­čí­ta­če nie sú zďa­le­ka ta­ké so­fis­ti­ko­va­né (a v doh­ľad­nej bu­dúc­nos­ti ani ne­bu­dú), aby moh­li prev­ziať ich prá­cu.

Niek­to­ré pred­po­ve­de však bo­li prek­va­pu­jú­ce. Nap­rík­lad mo­del­ky a ku­chá­ri bo­li na vr­cho­le zoz­na­mu 100 pra­cov­ných po­zí­cií, kto­ré prav­de­po­dob­ne nah­ra­dia po­čí­ta­če. A po ich bo­ku sa ocit­li aj ope­rá­to­ri v jad­ro­vých elek­trár­ňach.

Na opač­nom kon­ci sú uči­teľ­ky v škôl­kach, vi­zá­žis­ti a stred­ný ma­naž­ment v niek­to­rých prie­my­sel­ných od­vet­viach. Je naj­me­nej prav­de­po­dob­né, že by ich prá­cu moh­li nah­ra­diť po­čí­ta­če.

Ak chce­te zis­tiť, do akej mie­ry va­šu pra­cov­nú po­zí­ciu oh­ro­zu­jú in­te­li­gen­tné stro­je, skús­te si po­lo­žiť nas­le­du­jú­cich päť otá­zok.

  1. Je pri va­še prá­ci pot­reb­ná tvo­ri­vosť? Iný­mi slo­va­mi, mu­sí­te čas­to pri­chá­dzať s je­di­neč­ný­mi a ši­kov­ný­mi ná­pad­mi, krea­tív­ne roz­ví­jať pos­tu­py a rie­šiť prob­lé­my? (Níz­ka mie­ra sa vy­ža­du­je pri mon­táž­nej lin­ke, ale vy­so­ká napr. u umel­ca.)
  2. Pot­re­bu­je­te pri svo­jej prá­ci pre­ja­viť em­pa­tiu, pos­kyt­núť osob­nú asis­ten­ciu os­tat­ným? (Níz­ka mie­ra je pot­reb­ná napr. pri za­dá­va­ní dá­to­vých vstu­pov, no vy­so­ká u le­ká­ra či psy­chia­tra.)
  3. Vy­ža­du­je va­ša prá­ca ma­nuál­nu zruč­nosť? Ide napr. o koor­di­no­va­né po­hy­by pr­stov, rúk, ma­ni­pu­lo­va­nie s ob­jek­tmi či ich mon­táž. (Níz­ka mie­ra je pot­reb­ná na in­šta­lá­ciu žia­rov­ky, vy­so­ká na vy­ko­na­nie ope­rá­cie.)
  4. Vy­ža­du­je sa pri va­šej prá­ci so­ciál­na vní­ma­vosť? Mu­sí­te si napr. vší­mať reak­cie dru­hých a po­cho­piť, pre­čo tak rea­gu­jú? (Níz­ka úro­veň sa vy­ža­du­je od tech­ni­ka či prog­ra­má­to­ra, vy­so­ká u psy­cho­ló­ga či psy­chia­tra.)
  5. Mu­sí­te pri svo­jej prá­ci ro­ko­vať s iný­mi a pres­vied­čať ich, zla­diť ich ná­zo­ry? (Níz­ka úro­veň je pot­reb­ná pri pra­cov­ných mies­tach vy­ža­du­jú­cich má­lo osob­nej inter­ak­cie, napr. u vo­di­ča ka­mió­na, vy­so­ká mie­ra u ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa či lo­bis­tu.)

Ak va­ša prá­ca vy­ža­du­je vy­so­kú mie­ru uve­de­ných vlas­tnos­tí, ne­mu­sí­te sa obá­vať, je má­lo prav­de­po­dob­né, že by vás nah­ra­di­li ro­bo­ti. No ak ste bliž­šie k níz­kej mie­re, mô­že­te za­čať pre­mýš­ľať o inej ka­rié­re, pre­to­že ro­bo­ti už pri­chá­dza­jú. Ak ste niek­de v stre­de, zrej­me ne­mu­sí­te mať strach. No tre­ba si uve­do­miť, že auto­ma­ti­zá­cia dnes pok­ra­ču­je ove­ľa rých­lej­ším tem­pom ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Vez­mi­me si nap­rík­lad auto­nóm­ne jaz­dia­ce auto­mo­bi­ly. Ak sa tech­no­ló­gia vy­la­dí do do­ko­na­los­ti a sta­ne sa roz­ší­re­nou, ne­bu­de­me už pot­re­bo­vať vo­di­čov ka­mió­nov, taxiká­rov, dop­rav­ných po­li­caj­tov, uči­te­ľov autoš­ko­ly, lik­vi­dá­to­rov v pois­ťov­niach a pod.

zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here