Spo­loč­nos­ti Re­pub­lic Wire­less a Free­dom­Pop, ktoré fungujú v Amerike, chcú zme­niť prin­cíp fun­go­va­nia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb. Zá­kla­dom ich biz­ni­su je roz­siah­la infra­štruk­tú­ra prís­tu­po­vých Wi-Fi bo­dov, cez kto­ré sa pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­jú služ­by inter­ne­tu, te­le­fo­no­va­nia a po­sie­la­nia správ. Pokiaľ nebude WiFi v dosahu, využijú te­le­ko­mu­ni­kač­né ve­že.

V prí­pa­de  mo­bil­ných ope­rá­to­rov to fun­gu­je presne nao­pak. Zá­kla­dom je pok­ry­tie mo­bil­ný­mi sie­ťa­mi a tech­no­ló­gia Wi-Fi pred­sta­vu­je pros­trie­dok, ako za­ťa­že­nie mo­bil­ných sie­tí zmen­šiť.

- Reklama -

Spo­loč­nosť Cab­le­vi­sion najnovšie oh­lá­si­la no­vú služ­bu, kto­rá bu­de fun­go­vať iba na Wi-Fi infra­štruk­tú­re. Ame­ri­ča­na táto služba príde na 30 do­lá­rov mesačne. Ak by Cab­le­vi­sion po­nú­kal to­tož­nú služ­bu pros­tred­níc­tvom te­le­ko­mu­ni­kač­ných sie­tí, pau­šál by stál cca 100 do­lá­rov. Nikoho asi neprekvapí, že s podobnou myšlienkou sa pohráva aj gigant Goog­le. Ten vraj na podobnej technológii pracuje už niekoľko rokov.

Wi-Fi - svetapple.sk
Wi-Fi – svetapple.sk

Podľa Step­hena Sto­kolsona, CEO spo­loč­nos­ti Free­dom­Pop je Wi-Fi pr­vá tech­no­ló­gia, kto­rá mô­že vý­raz­ne na­ru­šiť ak­tuál­ny fi­nanč­ný mo­del tr­hu. Sa­moz­rej­me, spo­loč­nos­ti ako Free­dom­Pop a Re­pub­lic Wire­less sú po­mer­ne ma­lé. Ma­jú stov­ky ti­síc zá­kaz­ní­kov, čo je v po­rov­na­ní s ope­rá­to­rom Ve­ri­zon Wire­less za­ned­ba­teľ­né. Ten ob­slu­hu­je viac ako 100 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov.

Wi-Fi - svetapple.sk
Wi-Fi – svetapple.sk

Av­šak spo­loč­nos­ti ako Cab­le­vi­sion a naj­mä Goog­le mô­žu spô­so­biť, že sa trh za­čne me­niť. Ak vy­tvo­ria spo­ľah­li­vú infra­štruk­tú­ru a vy­rie­šia hlav­ný prob­lém slu­žieb toh­to ty­pu – a te­da že Wi-Fi sig­nál nie je dos­tup­ný vša­de – mô­žu pre­de­fi­no­vať te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by no­vej ge­ne­rá­cie.

Článok prevzatý z nášho partnerského webu: http://www.itspecial.sk

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.