V ob­las­ti tech­no­ló­gií sa za pos­led­ných nie­koľ­ko de­sia­tok ro­kov po­da­ri­lo do­siah­nuť ta­ké vý­sled­ky, kto­ré mô­že­me dnes len s údi­vom sle­do­vať. Ta­ký prí­pad je aj da Vin­ci­ho chi­rur­gic­ký ro­bot, kto­rý sa stal jed­ným z naj­pre­cíz­nej­ších prís­tro­jov vy­uží­va­ných po­čas ope­rá­cií. Náj­de­me ho už aj na Slo­ven­sku.

Spo­loč­nos­ti Da Vin­ci Sur­ge­ry sa po­da­ri­lo zos­tro­jiť chi­rur­ga-ro­bo­ta, kto­rý sa stal dos­lo­va dru­hý­mi po­moc­ný­mi ru­ka­mi le­ká­rov. Je­ho pre­cíz­ne vy­ko­na­nú prá­cu ne­kom­pli­ku­je chve­nie rúk či iné nep­res­nos­ti, s kto­rý­mi sa ne­raz mu­sia dok­to­ri vy­rov­nať. Vo vi­deu si mô­že­te po­zrieť, ako rých­lo a bez akých­koľ­vek ťaž­kos­tí za­šil chi­rur­gic­ký ro­bot roz­re­za­nú bo­bu­ľu hroz­na.

- Reklama -

 

Na­priek to­mu ume­lá in­te­li­gen­cia eš­te stá­le ne­do­sa­hu­je ta­kú úro­veň, aby moh­la kom­plet­ne nah­ra­diť le­ká­rov. Ani chi­rurg-ro­bot ne­fun­gu­je auto­nóm­ne. Je­ho čin­nosť ov­lá­da chi­rurg schop­ný vy­ko­ná­vať aj tie naj­kom­pli­ko­va­nej­šie zá­kro­ky.

Ov­lá­da ho pros­tred­níc­tvom kon­zo­ly. Ro­bo­tic­ký sys­tém da Vin­ci do­ká­že le­ká­rom spros­tred­ko­vať lep­šiu vi­di­teľ­nosť vďa­ka 3D zob­ra­ze­niu ope­rač­né­ho po­ľa a spo­lu s do­ko­na­lou mik­ro­me­cha­ni­kou nás­tro­jov tak do­ká­že ušet­riť oko­li­té tka­ni­vá a cie­vy pa­cien­ta od zby­toč­né­ho poš­ko­de­nia.

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.