Hac­ker­ská sku­pi­na Li­zard Squad, kto­rá má za sebou DDoS útoky na her­né sys­té­my PlayS­ta­tion a Xbox Li­ve, chce zo svo­jich úto­kov vy­ťa­žiť zisk. Spus­ti­la pre­to ko­mer­čnú služ­bu Li­zard Stres­ser, po­nú­ka­jú­cu nás­troj, kto­rý umož­ní spô­so­biť vý­pa­dok ľu­bo­voľ­né­ho webu. Prá­ve ten­to nás­troj vraj sku­pi­na pou­ži­la na od­sta­ve­nie sys­té­mov PlayS­ta­tion Network a Xbox Li­ve.

Pri úto­ku DDoS sa poš­le na sie­ťo­vý server ob­rov­ské množ­stvo po­žia­da­viek, kto­ré ho spo­ma­lia a uro­bia ne­pou­ži­teľ­ným. Ozná­me­nie o svo­jej po­nu­ke zve­rej­ni­la sku­pi­na na Twit­te­ri.

Samozrejme, ako to už býva, služ­ba nie je za­dar­mo. V sú­čas­nos­ti Li­zard Squad pri­jí­ma plat­by v bit­coi­noch, no čos­ko­ro vraj bu­de k dis­po­zí­cii aj mož­nosť plat­by cez Pay­Pal. Ce­ny sa po­hy­bu­jú od 6 do 500 do­lá­rov v zá­vis­los­ti od dĺžky úto­ku.

Na iných mies­tach sú po­dob­né nás­tro­je dos­tup­né aj za­dar­mo, Li­zard Stres­ser sa však lí­ši svo­jou ot­vo­re­nos­ťou. Vy­uži­tie ta­ké­ho­to nás­tro­ja na útok na web je ne­bez­peč­né a škod­li­vé a v mno­hých prí­pa­doch aj ne­le­gál­ne. Úto­ky DDoS mož­no le­gál­ne pou­žiť len v is­tých špe­ci­fic­kých si­tuáciách, napr. pri pe­net­rač­ných tes­toch, kto­ré vy­ko­ná­va­jú bez­peč­nos­tní od­bor­ní­ci so súh­la­som vlas­tní­ka sie­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Článok prevzaný od nášho partnerského webu: itspecial.sk

Prečítajte si tiež  Google Chrome obsahuje fatálnu chybu. Ak ho používate, určite ho rýchlo aktualizujte
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.