No­vá ba­té­ria vy­vi­nu­tá na Stan­for­do­vej uni­ver­zi­te mô­že pri­niesť re­vo­lú­ciu do tech­no­ló­gií. Na­bí­ja sa za mi­nú­tu, vy­dr­ží ti­síc­ky na­bí­ja­cích cyk­lov a je ove­ľa bez­peč­nej­šia ako mo­de­ly pre­dá­va­né v sú­čas­nos­ti.

„Vy­vi­nu­li sme na­bí­ja­ciu hli­ní­ko­vú ba­té­riu, kto­rá mô­že nah­ra­diť exis­tu­jú­ce aku­mu­lá­to­ry, ako sú nap­rík­lad al­ka­lic­ké ba­té­rie, kto­ré ško­dia ži­vot­né­mu pros­tre­diu, či lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie, kto­ré sa ob­čas vznie­tia,“ po­ve­dal Hon­gjie Dai, pro­fe­sor chémie na Stan­for­de.

- Reklama -

 

Daiov tím pre­zen­to­val svo­je vý­sled­ky v pon­de­lok v on-li­ne vy­da­ní ča­so­pi­su Na­tu­re. Pro­to­typ ba­té­rie sa skla­dá z hli­ní­ko­vej anó­dy a gra­fi­to­vej ka­tó­dy, kto­ré sú za­ba­le­né vo vrec­ku po­tiah­nu­tom po­ly­mé­rom a ob­sa­hu­jú­com te­ku­tý elek­tro­lyt.

stanford_aluminium_battery.jpg

„Elek­tro­lyt je v pod­sta­te soľ, kto­rá je pri iz­bo­vej tep­lo­te kva­pal­ná, tak­že je to veľ­mi bez­peč­né,“vy­svet­lil Ming Gong, postgra­duál­ny štu­dent na Stan­for­do­vej uni­ver­zi­te a spo­luautor člán­ku v Na­tu­re.

No­vá ba­té­ria vy­dr­ží asi 7500 na­bí­ja­cích cyk­lov, za­tiaľ čo pred­chá­dza­jú­ce expe­ri­men­tál­ne hli­ní­ko­vé ba­té­rie vy­dr­ža­li iba 100 na­bí­ja­ní. Sú­čas­né lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie zne­sú ty­pic­ky asi 1000 na­bí­ja­ní.

 

Hli­ník je at­rak­tív­ny ma­te­riál na ba­té­rie, pre­to­že je ce­no­vo dos­tup­ný, nev­znie­ti sa ľah­ko a má vy­so­kú na­bí­ja­ciu ka­pa­ci­tu. No­vá ba­té­ria je nie­len od­ol­ná, ale aj ohyb­ná, čo vý­raz­ne roz­ši­ru­je jej po­ten­ciál­ne vy­uži­tie v elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach.

Vý­skum­ní­ci však mu­sia eš­te pop­ra­co­vať na jej zlep­še­ní, v sú­čas­nos­ti to­tiž pro­du­ku­je len asi po­lo­vi­cu na­pä­tia v po­rov­na­ní s bež­nou lí­tio­vo-ióno­vou ba­té­riou.

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.