Mul­ti­tas­king je bež­ná a dob­re fun­gu­jú­ca sú­časť za­ria­de­ní App­le už ne­ja­ký čas. Na­priek to­mu vždy je čo zlep­šo­vať. Spo­loč­nosť naj­nov­šie plá­nu­je za­hr­núť do ak­tua­li­zá­cie iOS9 fun­kciu Split screen. Ok­rem iné­ho umož­ní za­vá­dzanie via­ce­rých pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov v rám­ci jed­né­ho za­ria­de­nia.

O čo ide ?

Ne­vý­ho­dou mul­ti­tas­kin­gu je sku­toč­nosť, že pou­ží­va­teľ za­ria­de­nia sa mu­sí me­dzi jed­not­li­vý­mi ap­li­ká­cia­mi pre­pí­nať. Dve spus­te­né ap­li­ká­cie nie sú schop­né zob­ra­zo­vať svoj ob­sah sú­čas­ne. Kým jed­na je zob­ra­ze­ná, os­tat­né bež­ia, ale len na po­za­dí. Re­vo­luč­ná ak­tua­li­zá­cia iOS9 má prá­ve to­to zme­niť. Umož­ní, aby sa na jed­nej plo­che zob­ra­zo­va­li na­raz hneď tri ap­li­ká­cie, prí­pad­ne jed­na ap­li­ká­cia s via­ce­rý­mi ok­na­mi (nap­rík­lad ako pre­hlia­dač – kaž­dá zá­lož­ka bu­de pred­sta­vo­vať jed­nu spus­te­nú ap­li­ká­ciu).

Využitie ?

Vy­uži­tie tej­to zme­ny mož­no vi­dieť pre­dov­šet­kým na väč­ších za­ria­de­niach, ako sú iPa­dy. Vďa­ka ak­tua­li­zá­cii by mal Split screen fun­go­vať aj na do­te­raj­ších mo­de­loch. Pri iP­ho­noch by tá­to fun­kcia zrej­me až ta­ký zmy­sel ne­ma­la, a to pre ich ma­lý dis­plej. Vý­nim­kou by mo­hol byť iP­ho­ne6+.

Viacero účtov

Pou­ží­va­te­lia z veľ­kých kor­po­rá­cií, ako aj viac­po­čet­né do­mác­nos­ti za­ru­če­ne oce­nia ďal­šiu no­vin­ku, kto­rú pri­ne­sie iOS9. Je ňou mož­nosť za­kla­dať si via­ce­ro pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov/úč­tov na jed­nom za­ria­de­ní, čím sa pre­dí­de za­sa­ho­va­niu do súk­ro­mia jed­not­liv­cov.

O ďal­ších zlep­še­niach tý­ka­jú­cich sa iOS9, ale aj sa­mot­né­ho App­le sa doz­vie­me už čos­ko­ro – z po­du­ja­tia WWDC 2015, kto­ré sa us­ku­toč­ní už o nie­koľ­ko dní. Samozrejme, že ťa budeme o všetkom dobre informovať !

Zdroj: www.itnews.sk

Prečítajte si tiež  Apple vydalo 5. betu iOS 9
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Dominik Bullo
Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak,aplikácie či pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo ma chceš kontaktovať, neváhaj a pokojne minapíš na mail dominik.bullo@svetapple.sk