Vie­me, že ves­mír sa roz­pí­na zrý­chľu­jú­cim sa tem­pom, no je stá­le zá­ha­dou, čo ten­to rast spô­so­bu­je. Asi naj­prav­de­po­dob­nej­šie vy­svet­le­nie je pô­so­be­nie zvláš­tnej si­ly, na­zý­va­nej aj „tem­ná ener­gia“. No­vý as­tro­no­mic­ký nás­troj Phy­sics of the Ac­ce­le­ra­ting Uni­ver­se Ca­me­ra (PAU­Cam) te­raz bu­de hľa­dať od­po­ve­de ma­po­va­ním ves­mí­ru ino­va­tív­nym spô­so­bom.

V 90. ro­koch mi­nu­lé­ho sto­ro­čia, keď as­tro­nó­mo­via štu­do­va­li vy­bu­chu­jú­ce hviez­dy (su­per­no­vy) v ďa­le­kých ga­laxiách, zis­ti­li, že expan­zia ves­mí­ru sa zrý­chľu­je. Bo­lo to prek­va­pu­jú­ce, pre­to­že dov­te­dy sa pred­pok­la­da­lo, že roz­pí­na­nie sa, nao­pak, spo­ma­ľu­je. Keď­že ved­ci ne­ma­li na­po­rú­dzi ni­ja­ké rie­še­nie, pri­pí­sa­li to­to roz­pí­na­nie ta­jom­nej si­le, tem­nej ener­gii. Od­vte­dy preš­li dve de­sať­ro­čia a my stá­le ne­vie­me, čo je tem­ná ener­gia, ho­ci pod­ľa pred­pok­la­dov tvo­rí až 71 % všet­kej ener­gie vo ves­mí­re.

Je­di­ný spô­sob, ako to zis­tiť, je po­zo­ro­va­nie. Kon­zor­cium špa­niel­skych vý­skum­ných in­šti­tú­cií po šies­tich ro­koch prác na návr­hu a konštruk­cii fo­toa­pa­rá­tu PAU­Cam v jú­ni ús­peš­ne otes­to­va­lo v ob­servat­ór­iu La Pal­ma na Ka­nár­skych os­tro­voch je­ho spo­lup­rá­cu s te­les­ko­pom Willia­ma Hersche­la. In­for­má­cie za­chy­te­né fo­toa­pa­rá­tom PAU­Cam bu­de vy­uží­vať me­dzi­ná­rod­ný tím ved­cov na koz­mo­lo­gic­ké vý­poč­ty a zos­ta­ve­nie uni­kát­nej ma­py zná­zor­ňu­jú­cej us­po­ria­da­nie ga­laxií vo ves­mí­re.

Ves­mír­ny su­per­fo­toa­pa­rát, kto­rý je zlo­že­ný z 18 sní­ma­čov CCD a bu­de za­zna­me­ná­vať po­zí­cie prib­liž­ne 50 000 ves­mír­nych ob­jek­tov na­raz, by mo­hol te­raz vr­hnúť svet­lo na to, čo je to tem­ná hmo­ta a ako sa ves­mír vy­vi­nul. Ok­rem to­ho, že bu­de ma­po­vať ob­jek­ty, bu­de po­mo­cou 6 ši­ro­ko­pás­mo­vých a 40 úz­ko­pás­mo­vých filtrov ur­čo­vať aj ich spek­trál­ne zlo­že­nie.

PAU­Cam umož­ní koz­mo­ló­gom tes­to­vať svo­je mo­de­ly stav­by ga­laxií a zho­to­viť po­čí­ta­čo­vé mo­de­ly vý­vo­ja ves­mí­ru, čo by moh­lo po­môcť pri zis­ťo­va­ní roz­lo­že­nia tem­nej hmo­ty, kto­rú ne­mô­že­me pria­mo vi­dieť. Do no­vé­ho za­ria­de­nia ved­ci vkla­da­jú veľ­ké ná­de­je, moh­lo by pri­niesť od­po­ve­de na otáz­ky tý­ka­jú­ce sa štruk­tú­ry ga­laxií a zrý­chľu­jú­cej sa expan­zie ves­mí­ru.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  iPhone 16: Cena, dátum predstavenia a všetko čo zatiaľ vieme (AKTUALIZOVANÉ 16.3.2024)
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.