Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic v Bar­ce­lo­ne pred­sta­vi­la ho­rú­cu no­vin­ku Nu­bo, pr­vú sle­do­va­ciu ka­me­ru na sve­te s pod­po­rou 4G, kto­rá umož­ňu­je sle­do­va­nie neh­nu­teľ­nos­tí a ma­jet­ku bez pot­re­by pri­po­je­nia k Wi-Fi.

Ka­me­ra Nu­bo je od­ol­ná vo­či po­ve­ter­nos­tným vply­vom (IP 66) a po­nú­ka bez­drô­to­vé pri­po­je­nie sní­ma­čov pros­tred­níc­tvom in­teg­ro­va­né­ho rá­dio­vé­ho mo­du­lu.

- Reklama -

Dopl­nko­vé ov­lá­da­nie sní­ma­čov umož­ňu­je de­tek­ciu ľud­ských pos­táv a vďa­ka to­mu pres­nej­šie nas­ta­ve­nie upo­zor­ne­ní a alar­mov. Fun­kcia pok­ro­či­lej ana­lý­zy vi­dea uľah­ču­je de­tek­ciu vstu­pu osôb do chrá­ne­né­ho pries­to­ru a od­os­la­nie upo­zor­ne­nia do mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Vďa­ka oboj­smer­nej ko­mu­ni­ká­cii mô­že oso­ba, kto­rá vy­ko­ná­va sle­do­va­nie pri spus­te­ní alar­mu ko­mu­ni­ko­vať pria­mo cez ka­me­ru.

Nubo - svetapple.sk
Nubo – svetapple.sk

 

Sú­čas­ťou po­nu­ky je aj za­bez­pe­če­né clou­do­vé úlo­žis­ko, kto­ré pos­ky­tu­je mož­nosť bez­prob­lé­mo­vej sprá­vy dát a zá­zna­mov. V clou­de ulo­že­né úda­je je mož­né ľah­ko spra­vo­vať pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie pre iOS a An­droid. Sa­moz­rej­mos­ťou je za­bez­pe­če­nie ko­mu­ni­ká­cie ka­me­ry s clou­do­vou služ­bou na pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni s vy­uži­tím SSL pro­to­ko­lu a šif­ro­va­ných he­siel.

Nubo - svetapple.sk
Nubo – svetapple.sk

 

Zdroj:www.itspecial.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.