Spo­loč­nosť Tes­la roz­ví­ri­la je­di­neč­ným mar­ke­tin­gom hla­di­nu už aj tak roz­bú­re­ných vôd ob­klo­pu­jú­cich pô­so­be­nie znač­ky. Vi­zio­nár Elon Musk raz spo­me­nul, že pre­daj jed­né­ho ich vo­zid­la v ma­lej sie­ti pre­daj­ní, sto­jí fir­mu 2-ti­síc USD. Keď­že ob­chod s auto­mo­bil­mi fun­gu­je prio­rit­ne pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu, Tes­la sa roz­hod­la in­ves­to­vať tie­to ne­ma­lé pe­nia­ze zmys­lupl­nej­šie – do svo­jich ver­ných i no­vých zá­kaz­ní­kov.

Kaž­dý sú­čas­ný ma­ji­teľ Mo­de­lu S obdr­ží od spo­loč­nos­ti je­di­neč­ný kód, kto­rý nás­led­ne mô­že pos­kyt­núť to­mu, ko­mu od­po­ru­čí kú­pu auto­mo­bi­lu znač­ky Tes­la. No­vý ku­pu­jú­ci pou­ži­tím kó­du zís­ka zľa­vu až ti­síc do­lá­rov. Dru­hú ti­síc­ku dos­ta­ne sa­mot­ný vlas­tník Tes­ly, kto­rý svoj­ho zná­me­ho ku kú­pe na­mo­ti­vo­val. Pe­nia­ze si mô­že up­lat­niť na ná­kup ďal­šie­ho auto­mo­bi­lu či prís­lu­šen­stva, prí­pad­ne na servis.

- Reklama -

Ten, na ko­ho od­po­rú­ča­nie si Tes­lu kú­pi päť ľu­dí, dos­ta­ne za svo­ju sna­hu mož­nosť pre­hliad­ky to­vár­ne Gi­ga­fac­to­ry. Ak na­lá­ka na kú­pu až de­sať ľu­dí, zís­ka zľa­vu 20-ti­síc USD na no­vop­rip­ra­vo­va­ný Mo­del X z edí­cie Foun­der’s Se­ries s vý­ko­nom tak­mer 700 ko­ní. Ak to stih­ne­te ako pr­vý vo svo­jom re­gió­ne, od­ve­zie­te si Mo­del X so se­bou úpl­ne za­dar­mo.

V prí­pa­de, že ste te­da vlas­tní­kom auto­mo­bi­lu znač­ky Tes­la a chce­li by ste tú­to po­nu­ku vy­užiť, mu­sí­te to stih­núť do kon­ca ok­tób­ra 2015.

Tesla P90D - svetapple.sk
Tesla P90D – svetapple.sk

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.