Spoločnosť Olym­pus pred­sta­vila no­vý dopl­nok Olympus Air, ktorý je ur­če­ný pre smar­tfó­ny. S niečim podobným už prišla firma Sony. Olympus Air je, akýmsi nadstavcom pre váš smartfón, ktorý z neho urobí bezzrkadlovku. Je vy­ba­ve­ný 16 Mpx sní­ma­čom ty­pu Li­ve MOS, ob­ra­zo­vým pro­ce­so­rom True­Pic­VII, ako ma­jú naj­nov­šie mo­de­ly OM-D a PEN, tak­že mož­no oča­ká­vať, že po­núk­ne aj rov­na­ko dob­ré vý­sled­ky.

K ďal­šej vý­ba­ve pat­rí ba­jo­net Mic­ro 4/3, fy­zic­ké tla­čid­lo spúš­te a dr­žiak na upev­ne­nie na sta­tív. Toto rozšírenie obsahuje aj slot na kar­tu mic­roSD a lí­tio­vo-ióno­vú ba­té­riu. Hmot­nosť za­ria­de­nia je 147 gra­mov (vrá­ta­ne ba­té­ria a kar­ty mic­roSD).
Air má 81-bo­do­vý AF sys­tém a umož­ňu­je zho­to­viť 10 sní­mok za se­kun­du, má elek­tro­nic­kú uzá­vier­ku s rých­los­ťou 1/16 000 s, 3× di­gi­tál­ny zoom. Ov­lá­da sa cez Wi-Fi z in­te­li­gen­tné­ho za­ria­de­nia, pri­po­je­né­ho na inter­net a umož­ňu­je prís­tup k fun­kciám bež­ným pri fo­toa­pa­rá­toch Olym­pus, a to vrá­ta­ne ume­lec­kých filtrov

Olym­pus naz­na­čil, že Air bu­de pod­po­ro­vať aj adap­té­ry pre iné ob­jek­tí­vy, k dis­po­zí­cii bu­de aj open sour­ce API, kto­ré umož­ní vý­vo­já­rom tvor­bu rôz­nych ap­li­ká­cií na vy­uži­tie po­ten­ciá­lu no­vej plat­for­my.

Mo­dul sa za­čne pre­dá­vať 6. mar­ca, ale za­tiaľ len v Ja­pon­sku. Ce­na je 33 800 je­nov (asi 250 eur), set s ob­jek­tí­vom M.Zui­ko Di­gi­tal ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ bu­de stáť 49 800 je­nov (asi 370 eur).

zdroj: itspecial.sk

Prečítajte si tiež  Apple musí zaplatiť odškodné 50 miliónov dolárov. Dôvod vás prekvapí!
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.