Spor o kva­li­te audio­nah­rá­vok by sa dal ozna­čiť za ne­ko­neč­ný prí­beh. Ako si však na tom ty s ich ro­zoz­ná­va­ním? Po­ču­je­š roz­diel me­dzi ne­kom­pri­mo­va­ným WAV a MP3?

Fak­to­rom, kto­rý sa od­zr­kad­lí na kva­li­te sú­bo­rov, nie je len ich veľ­kosť. Mno­ho zá­vi­sí od audio­výs­tu­pu za­ria­de­nia, z kto­ré­ho nah­ráv­ku po­čú­va­te, no eš­te viac za­vá­ži kva­li­ta slú­chadiel, cez kto­ré sklad­by po­čú­va­te.

K tej­to prob­le­ma­ti­ke sa vy­jad­ril aj ame­ric­ký rap­per Jay Z, kto­ré­ho hu­dob­ná strea­mo­va­cia služ­ba Ti­dal sa vy­zna­ču­je prá­ve mož­nos­ťou po­čú­vať hud­bu v ne­kom­pri­mo­va­nej kva­li­te, vý­sled­kom čo­ho je lep­ší zá­ži­tok z po­čú­va­nia. A to všet­ko za ne­ce­lých 20 USD me­sač­ne. No „ak má­š slú­chad­lá za 10 do­lá­rov, rad­šej ostaň pri de­sať­do­lá­ro­vom pred­plat­nom v štan­dar­dnej kva­li­te,“ od­ka­zu­je Jay Z.

Na strán­ke Na­tio­nal Pub­lic Ra­dio si mô­že­š otes­to­vať svoj sluch a schop­nosť roz­li­šo­vať kva­li­tu nah­rá­vok v krát­kom kví­ze.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Používate AdBlock? Na YouTube máte zákaz vstupu. Platforma začala voči tejto praktike bojovať
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.