Spo­mí­na­te si na expe­ri­men­tál­nu tech­no­ló­giu znač­ky Lyt­ro, pri­po­mí­na­jú­cu jed­no­du­chú ška­tuľ­ku s je­di­ným ov­lá­da­cím pr­vkom, kto­rá sa v ro­ku 2011 za­ča­la pre­dá­vať na App­le Sto­re? No ani ra­dy Ste­va Job­sa z toh­to aty­pic­ké­ho fo­toa­pa­rá­tu neu­ro­bi­li ús­peš­ný kon­cept. Ke­dy­si sa čer­ve­ný 16 GB mo­del Lyt­ro pre­dá­val za ce­nu oko­lo 250 USD, dnes ho mož­no v za­hra­ni­čí náj­sť len za 79 USD.

lytro_fotak.png

- Reklama -

Pô­vod­nú ver­ziu fo­toa­pa­rá­tu Lyt­ro, kto­rý bol schop­ný za­chy­tiť kom­plet­nú hĺbku scé­ny, vy­strie­dal autor Ren Ng dru­hou ge­ne­rá­ciou s náz­vom Illum. Za­vr­hol kon­cept podl­ho­vas­tej ška­tuľ­ky s jed­ným tla­čid­lom a no­vá ver­zia bo­la navr­hnu­tá tak, aby sa zov­ňaj­škom, ako aj roz­hra­ním po­do­ba­la kla­sic­ké­mu fo­toa­pa­rá­tu.

lytro_illum2.jpg

Ška­tu­ľo­vá ver­zia Lyt­ra sa v sú­čas­nos­ti dop­re­dá­va. V skla­doch sa na­chá­dza­jú pos­led­né ku­sy. Ak ste sa nie­ke­dy chce­li stať vlas­tní­kom toh­to za­ria­de­nia, no od­ra­di­la vás pri­vy­so­ká ce­na, te­raz je ten správ­ny čas na vý­hod­nú kú­pu.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.