V pos­led­nom ča­se v mé­diách ve­nu­jú­cich sa tech­no­ló­giám re­zo­nu­je štú­dia vy­da­ná spo­loč­nos­ťou GFI, hod­no­tia­ca úro­veň za­bez­pe­če­nia jed­not­li­vých ope­rač­ných sys­té­mov v ro­ku 2014. Pod­ľa jej vý­sled­kov sa naj­zra­ni­teľ­nej­ším sys­té­mom mi­nu­lé­ho ro­ka stal prek­va­pu­jú­co OS X od App­lu. Dru­hý naj­väč­ší po­čet zra­ni­teľ­nos­tí bol za­zna­me­na­ný v mo­bil­nom ope­rač­nom sys­té­me iOS tej is­tej spo­loč­nos­ti a tre­tie mies­to pat­rí li­nuxové­mu ker­ne­lu.

gfi_operating_systems_vulnerability.jpg

- Reklama -

V prie­be­hu ro­ka 2014 bo­lo hlá­se­ných do­ved­na 147 zra­ni­teľ­nos­tí pre OS X, z to­ho 64 bo­lo hod­no­te­ných ako váž­ne a 67 ako stred­ne zá­važ­né. V iOS sa za­zna­me­na­lo do­ved­na 127 chýb v za­bez­pe­če­ní ( z to­ho 32 váž­nych a 72 stred­ne zá­važ­ných). V li­nuxovom ker­ne­li sa vla­ni ob­ja­vi­lo 119 chýb ( z to­ho 24 váž­nych a 74 stred­ne zá­važ­ných).

Na prek­va­pe­nie až za tou­to tro­ji­cou nas­le­du­jú rôz­ne ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, pri­čom ako naj­bez­peč­nej­šia sa uká­za­la dnes už za­nik­nu­tá plat­for­ma Win­dows RT.

Sprá­va, sa­moz­rej­me, vy­vo­la­la ná­miet­ky zo stra­ny App­lu. Spo­loč­nosť pou­ka­zu­je naj­mä na to, že GFI do nej za­hr­nu­lo len opí­sa­né a už op­ra­ve­né zra­ni­teľ­nos­ti, neod­rá­ža te­da cel­ko­vú bez­peč­nosť OS. App­le hlá­si kaž­dý op­ra­ve­ný bez­peč­nost­ný prob­lém, na­vy­še jed­na chy­ba mô­že byť za­hr­nu­tá dvoj­mo – pre OS X aj iOS, pre­to­že sa ich čas­to tý­ka­jú rov­na­ké zra­ni­teľ­nos­ti. Na­vy­še plat­for­ma Win­dows nie je v sprá­ve ob­siah­nu­tá súhr­nne, ale roz­čle­ne­ná na jed­not­li­vé ver­zie.

Spo­loč­nosť GFI sa brá­ni tým, že jed­not­li­vé ope­rač­né sys­té­my sú od­liš­né a ťaž­ko ich zos­ku­po­vať. A nap­rík­lad na roz­diel od Win­dows li­nuxový ker­nel mô­že byť ak­tua­li­zo­va­ný ne­zá­vis­le od zvyš­ku ope­rač­né­ho sys­té­mu, pre­to je ťaž­ké spo­jiť zra­ni­teľ­nosť v li­nuxovom jad­re s kon­krét­nou li­nuxovou dis­tri­bú­ciou. Na­vy­še kaž­dá dis­tri­bú­cia mô­že ob­sa­ho­vať vlas­tné špe­ci­fic­ké chy­by. Li­nux Ker­nel sa oci­tol v hor­nej čas­ti ta­buľ­ky pre­to, že po­čet chýb vzťa­hu­jú­cich sa špe­ci­fic­ky na jed­not­li­vé li­nuxové dis­tri­bú­cie (Red Hat, De­bian atď.) je niž­ší ako po­čet zra­ni­teľ­nos­tí tý­ka­jú­cich sa ce­lé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Cie­ľom sprá­vy vraj ne­bo­lo vi­niť nie­ko­ho – ani App­le, ani Li­nux, ani Mic­ro­soft. Chce­la pou­ká­zať len na to, že všet­ky sof­tvé­ro­vé pro­duk­ty ma­jú svo­je sla­bi­ny. Čas­té ak­tua­li­zá­cie za­bez­pe­če­nia pod­ľa GFI zvy­šu­jú ob­ľú­be­nosť pro­duk­tu. Zá­me­rom bo­lo pou­ká­zať na to, že ak­tua­li­zá­cii sys­té­mu tre­ba ve­no­vať väč­šiu po­zor­nosť.

A nech je hod­no­te­nie pre Win­dows aké­koľ­vek li­cho­ti­vé, je­ho sú­časť v po­do­be Inter­net Explo­re­ra si dr­ží pr­ven­stvo v zra­ni­teľ­nom sof­tvé­ri. Ob­ja­vi­lo sa v ňom vla­ni až 242 chýb, za­tiaľ čo v prí­pa­de Chro­me, kto­rý je na dru­hom mies­te, sa zis­ti­lo „len“ 124 di­er v za­bez­pe­če­ní.

gfi_applications_vulnerability.jpg

Sprá­va upo­zor­ňu­je IT ad­mi­nis­trá­to­rov na dô­le­ži­tosť za­plá­ta­nia bez­peč­nos­tných chýb hneď, ako je ak­tua­li­zá­cia k dis­po­zí­cii.

Článok prevzatý z partnerského webu: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.