Du­ni­vé ba­sy niek­to­rých pos­lu­chá­čov uch­va­cu­jú, iných roz­ču­ľu­jú. No na­pad­lo vás, že po­mo­cou níz­kych tó­nov mož­no uha­siť oheň?

Seth Ro­ber­tson a Viet Tran, dva­ja štu­den­ti stro­jár­stva z Uni­ver­zi­ty Geor­gea Man­so­na vo Fair­faxe (Vir­gí­nia, USA), vy­ro­bi­li zvlášt­ny ha­sia­ci prís­troj, kto­rý na zá­kla­de níz­kof­rek­ven­čné­ho šu­mu od­de­ľu­je kys­lík od horľa­vi­ny. Ich za­ria­de­nie by v bu­dúc­nos­ti moh­lo nah­ra­diť tra­dič­né ha­sia­ce prís­tro­je.

- Reklama -

Za­ria­de­nie, na kto­ré vy­na­lo­ži­li asi 600 do­lá­rov z vlas­tných pe­ňa­zí, ob­sa­hu­je pre­nos­ný zvu­ko­vý ge­ne­rá­tor, zo­sil­ňo­vač, na­pá­ja­cí zdroj a za­me­ria­va­ciu tru­bi­cu a pre­ná­ša zvu­ko­vé vl­ny na níz­kych frek­ven­ciách me­dzi 30 a 60 Hz z dý­zy. Tie­to vl­ny sa „pre­mie­ša­jú” so vzdu­chom a účin­ne od­de­lia kys­lík od ho­ria­cej lát­ky. Prís­troj má hmot­nosť 9 kg a niek­to­rým mož­no pri­po­me­nie za­ria­de­nie z fil­mu Ghos­tbus­ters.

handheld_device_firefighting.jpg

Spo­čiat­ku si štu­den­ti mys­le­li, že po­žiar by moh­li uha­siť veľ­ké rep­ro­duk­to­ry a zvu­ky s vy­so­kou frek­ven­ciou. No uká­za­lo sa, že tak­to fun­gu­jú prá­ve níz­kof­rek­ven­čné zvu­ky. Ako ža­rtov­ne po­dot­kol Viet Tran, rap­pe­ri ako 50 Cent by prav­de­po­dob­ne moh­li uha­siť po­žiar.

Štu­den­ti v no­vem­bri po­žia­da­li o pred­bež­ný pa­tent, čo im umož­ní rok vy­ko­ná­vať ďal­šie tes­ty a zdo­ko­na­ľo­vať svoj prís­troj. Za­tiaľ ha­si­li len ho­ria­ci lieh a prís­troj bol kon­ci­po­va­ný na uha­se­nie drob­ných po­žia­rov v ku­chy­ni, ale pou­žiť by sa dal napr. aj na koz­mic­kej lo­di. Ten­to kon­cept by mo­hol nah­ra­diť toxic­ké che­mi­ká­lie, kto­ré dnes ob­sa­hu­jú ha­sia­ce prís­tro­je.

 

 

Pro­jekt na té­mu „akus­tic­ké­ho pot­la­če­nia oh­ňa” us­ku­toč­ni­la v ro­ku 2012 aj DAR­PA. Zis­ti­lo sa v ňom, že to mô­že byť účin­né v ma­lom roz­sa­hu, no vý­skum­ní­ci ne­do­ká­za­li ur­čiť, či by to fun­go­va­lo aj na úrov­ni ob­ra­ny v prí­pa­de veľ­ké­ho po­žia­ru.

Pred vý­skum­ník­mi sto­jí eš­te úlo­ha pres­kú­mať rôz­ne ty­py po­žia­rov – od pev­ných horľa­vých pred­me­tov, ako je dre­vo či pa­pier, až po elek­tric­ké za­ria­de­nia. A vy­rie­šiť tre­ba aj prob­lém, že zvu­ko­vé vl­ny sí­ce uha­sia oheň, ale nes­chla­dia horľa­vi­nu, tak­že hro­zí opä­tov­né vznie­te­nie po­žia­ru.

„Jed­na vec je uha­siť ma­lý oheň v pan­vi­ci,” po­ve­dal Ken­neth E. Is­man, pro­fe­sor na Ma­ry­lan­dskej uni­ver­zi­te. „No koľ­ko ener­gie bu­de tre­ba nap­rík­lad na uha­se­nie ho­ria­cej pos­te­le, čo je bež­ný sce­nár pri smr­tia­cich po­žia­roch?”

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.