Elektronika a moderné funkcie sa čoraz viac objavujú aj v automobiloch. Každý z nás asi túži po modernom aute, nabitom funkciami rôzneho typu. Takéto vychytávky sa však odzrkadlujú na cene automobilu a preto ani ja a možno ani vy takýto automobil nevlastníte.

CarVi

- Reklama -

Asi sa všetci zhodneme, že najžiadanejšími funkciami sú funkcie, ktoré zvyšujú našu bezpečnosť. Ide o funkcie, ktoré ma­jú preh­ľad o vo­zov­ke pred a za vo­zid­lom, sú vy­ba­ve­né sen­zor­mi atď. Takéto funkcie však teraz môže mať každý z nás a to bez rozdielu či vlastníte starého “Favorita” alebo najnovší model BMW.

 

Na svet sa totiž dostao zariadeie Car­Vi, ktoré je ur­če­né primárne pre star­šie mo­de­ly áut, kto­ré ta­ké­to fun­kcie ne­ma­jú. Prís­troj v tva­re pu­ku je umies­tne­ný za vnú­tor­ným spät­ným zr­kad­lom. Za­ria­de­nie je spojené s vašim smar­tfó­nom, sle­du­je vo­zov­ku pred vo­zid­lom a v prí­pa­de pot­re­by zob­ra­zu­je upo­zor­ne­nia na dis­ple­ji te­le­fó­nu – ak šo­fér jaz­dí v ma­lej vzdia­le­nos­ti za auto­mo­bi­lom pred ním, prí­pad­ne ak ne­dodr­žia­va sto­pu jaz­dné­ho pru­hu. Za­ria­de­nie zá­ro­veň nah­rá­va zá­znam jaz­dy a vy­hod­no­cu­je sprá­va­nie vo­di­ča. Upo­zor­ní ho na prud­ké br­zde­nie, „skac­ka­vý” roz­beh a ďal­šie zloz­vy­ky pri jaz­de­ní. Poslaním Car­Vi je teda nielen bezpečnosť jazdy, ale aj samotné vzdelávanie vodičov.

CarVi

V po­rov­na­ní s mo­der­ný­mi vo­zid­la­mi má však to­to rie­še­nie svo­je ne­dos­tat­ky. Car­Vi do­ká­že sle­do­vať iba to, čo sa de­je pred vo­zid­lom. Fun­kcie sú te­da li­mi­to­va­né a prís­troj vám ne­po­mô­že so sle­pý­mi uh­la­mi. Vý­rob­ca aj na­priek to­mu ve­rí, že s vy­ná­le­zom us­pe­je. Za­ria­de­nie sa má dos­tať na trh v le­te toh­to ro­ka. Pre­dá­vať sa bu­de za 299 do­lá­rov. Zá­ujem­co­via mô­žu pro­jekt pod­po­riť na por­tá­li In­die­go­go.

Zdroj: itspecial.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.