Ja­pon­ská Tos­hi­ba uvied­la na trh no­vý rad za­bez­pe­če­ných flash dis­kov za­hŕňa­jú­cich aj nu­me­ric­kú mi­nik­lá­ves­ni­cu na za­da­nie 7 až 15-mies­tne­ho PIN-u pot­reb­né­ho na od­om­knu­tie dát. Tos­hi­ba En­cryp­ter USB Flash Dri­ve za­bez­pe­čí va­še dá­ta vo­jen­skou úrov­ňou 256-bi­to­vé­ho šif­ro­va­nia AES s cer­ti­fi­ká­ciou FIPS 140-2 Le­vel 3.

Na­vy­še ak sa kľúč USB dos­ta­ne do nes­práv­nych rúk, za­bu­do­va­ný me­chan­izmus na ob­ra­nu pred bru­te for­ce hac­ker­ským úto­kom, pre­pí­še všet­ky dá­ta, ulo­že­né na dis­ku, po de­sia­tich neús­peš­ných po­ku­soch o za­da­nie PIN kó­du. Správ­ny PIN tre­ba za­dať pred za­su­nu­tím kľú­ča. Po je­ho vy­tiah­nu­tí sa dá­ta auto­ma­tic­ky za­mknú a na opä­tov­né pou­ži­tie mu­sí­te zno­va za­dať PIN.

- Reklama -

 

Ďal­šie špe­ci­fi­ká­cie Tos­hi­ba En­cryp­ter USB Flash Dri­ve:

  • Dos­tup­né ka­pa­ci­ty: 4 GB, 8 GB, 16 GB a 32 GB
  • Roz­hra­nie: USB 2.0
  • Pre­no­so­vá rých­losť: až 27 MB za se­kun­du pri čí­ta­ní; až 24 MB za se­kun­du pri zá­pi­se
  • Cer­ti­fi­ká­cia IP57 pre od­ol­nosť pro­ti vo­de a pra­chu
  • Roz­me­ry: 76 × 19,8 × 10,4 mm
  • Far­ba: čier­na
  • Hmot­nosť: 25 gra­mov
  • Kom­pa­ti­bil­né OS: Win­dows 7 ale­bo nov­ší, Mac OS X 10.6 ale­bo nov­ší, Li­nux a niek­to­ré vsta­va­né (em­bed­ded) sys­té­my
  • Pod­po­ra ne­zá­vis­lých PIN kó­dov pre správ­cu a pou­ží­va­te­ľa
  • Troj­roč­ná zá­ru­ka

No­vé za­bez­pe­če­né flash dis­ky sa po­nú­ka­jú za dosť vy­so­ké ce­ny. Na webe spo­loč­nos­ti Tos­hi­ba te­raz pla­tí špe­ciál­na po­nu­ka na 4 GB ver­ziu za 60 do­lá­rov, 32 GB ver­zia sto­jí 200 do­lá­rov.

Zdroj: itspecial.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.