Po šies­tich ro­koch tes­to­va­nia auto­nóm­nych vo­zi­diel bo­lo zve­rej­ne­ných nie­koľ­ko za­ují­ma­vých šta­tis­tík. Goog­le má mo­men­tál­ne v pre­vádz­ke viac ako 20 áut, kto­ré do­ko­py naj­az­di­li viac ako 2,7 mi­lió­na ki­lo­met­rov, z to­ho 1,6 mi­lió­na v re­ži­me auto­pi­lo­ta. Ta­kým­to spô­so­bom prej­dú za týž­deň 16 000 ki­lo­met­rov.

V prie­be­hu tes­to­va­nia sa však ani sa­mo­ria­dia­ce auto­mo­bi­ly ne­vyh­li ha­vá­riám, a to pres­ne je­de­nás­tim. Za­kaž­dým iš­lo o drob­nej­šie ne­ho­dy, no nik­dy ich ne­zap­rí­či­ni­la ume­lá in­te­li­gen­cia, ale vo­dič.

- Reklama -

Ve­dú­ci pro­jek­tu sa­mo­ria­dia­cich áut v Goog­le Chris Ur­mson ho­vo­rí o neus­tá­lom zdo­ko­na­ľo­va­ní sof­tvé­ru. Pod­ľa ne­ho ma­jú sen­zo­ry väč­ší preh­ľad ako člo­vek. Rea­gu­jú na dop­rav­né znač­ky, ako aj na po­hyb ľu­dí na ces­te i mi­mo nej.

Ne­ho­dám sa však ne­dá vy­hnúť úpl­ne, a to prá­ve v si­tuáciách, keď ich za­vi­ní niek­to iný. „Keď strá­vi­te na ces­tách dosť ča­su, ne­ho­dy sa vám sta­nú, či už ide­te v nor­mál­nom, ale­bo auto­nóm­nom vo­zid­le,“ po­ve­dal Ur­mson. „Na­priek to­mu, že sof­tvér a sen­zo­ry mô­žu de­te­go­vať nep­rí­jem­né si­tuácie a rea­go­vať skor­šie a rých­lej­šie ako ľud­ský vo­dič, nie­ke­dy ne­bu­de­me schop­ní pre­ko­nať reali­tu rých­los­ti a vzdia­le­nos­ti a niek­to do nás na­ra­zí i pri ča­ka­ní na se­ma­fo­re. Je to dô­le­ži­tý kon­text pre ko­mu­ni­ty so sa­mo­ria­dia­ci­mi auta­mi. Ho­ci by sme si pria­li jaz­diť bez ne­hôd, nie­ke­dy sa to­mu ne­vyh­ne­me,“ do­dá­va.

Samojazdiaci Lexus od Google! - svetapple.sk
Samojazdiaci Lexus od Google! – svetapple.sk

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.