Sku­pi­na na ochra­nu spot­re­bi­te­ľov ža­lu­je Sam­sung a čín­ske­ho vý­rob­cu Op­po pre pri­ve­ľa pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií na ich smar­tfó­noch a po­ža­du­je, aby sa ce­lý smar­tfó­no­vý prie­my­sel vy­hý­bal bloatwaru.

Čín­ska Ra­da na ochra­nu spot­re­bi­te­ľov dos­tá­va vraj čo­raz viac sťaž­nos­tí od pou­ží­va­te­ľov, že ap­li­ká­cie, kto­ré nik­to ne­pou­ží­va, za­be­ra­jú v te­le­fó­noch pri­ve­ľa mies­ta. Vy­čí­ta Sam­sun­gu a spo­loč­nos­ti Op­po nie­len in­šta­lo­va­nie bloatwaru, ale aj sku­toč­nosť, že pou­ží­va­te­lia ne­mô­žu tie­to ap­li­ká­cie jed­no­du­cho od­strá­niť zo svo­jich te­le­fó­nov. Po­da­la pre­to ža­lo­bu na šan­ghaj­ský súd, aby od­ra­di­la os­tat­ných vý­rob­cov a pri­nú­ti­la ich zvá­žiť množ­stvo pre­din­šta­lo­va­né­ho sof­tvé­ru v ich pro­duk­toch.

- Reklama -

Bo­lo zis­te­né, že te­le­fó­ny od Sam­sun­gu a Op­po ob­sa­hu­jú naj­viac bloatwaru, pre­to bo­la ža­lo­ba po­da­ná prá­ve na tie­to dve spo­loč­nos­ti. Sam­sung má údaj­ne na svo­jom mo­de­li Ga­laxy No­te 3 až 44 pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií, kto­ré ne­mož­no od­strá­niť, za­tiaľ čo te­le­fón Op­po ob­sa­hu­je až 47 neodstrá­ni­teľ­ných ap­li­ká­cií.

Sku­pi­na ta­kis­to po­ža­du­je, aby pre­daj­co­via vy­svet­li­li ku­pu­jú­cim, aký pre­din­šta­lo­va­ný sof­tvér sa na­chá­dza v te­le­fó­ne a aké sú je­ho ná­ro­ky na ka­pa­ci­tu úlo­žis­ka.

Samsung Galaxy S6 - svetapple.sk
Samsung Galaxy S6 – svetapple.sk

Op­po ani Sam­sung zá­le­ži­tosť ne­ko­men­to­va­li.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.