Sam­sung pred­sta­vil Ga­laxy S5 na MWC 2014, Ga­laxy S6 na MWC 2015, mož­no te­da pred­pok­la­dať, že na MWC 2016 vo feb­ruári uká­že sve­tu no­vú vlaj­ko­vú loď – Ga­laxy S7. Na pul­toch ob­cho­dov sa po­tom zrej­me ob­ja­ví zhru­ba o 5 týž­dňov nes­kôr, te­da kon­com mar­ca ale­bo za­čiat­kom ap­rí­la. Bu­de to asi naj­oča­ká­va­nej­ší te­le­fón v pr­vom polro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. O je­ho pa­ra­met­roch sa ob­ja­vi­lo už via­ce­ro do­ha­dov. Tie naj­nov­šie pri­nie­sol The Wall Street Jour­nal.

Samsung Galaxy S7

Sam­sung Ga­laxy S7 vraj prí­de s dis­ple­jom cit­li­vým na tlak, s tech­no­ló­giou po­dob­nou 3D Touch v naj­nov­šom iP­ho­ne od App­lu. Ne­dáv­no to­tiž ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca uzav­rel par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Syn­ap­tics, kto­rá sto­jí za tech­no­ló­giou do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja cit­li­vé­ho na tlak s náz­vom Clear­For­ce. Na roz­diel od iP­ho­nu je mož­né, že Ga­laxy S7 bu­de schop­ný za­re­gis­tro­vať tlak via­ce­rých pr­stov sú­čas­ne.

Ďal­šia no­vin­ka, o kto­rej pí­še WSJ, je port USB Ty­pe-C, kto­rý umož­ní rých­lej­šie na­bí­ja­nie aj rých­lej­ší pre­nos dát. Na­bi­tie te­le­fó­nu na ce­lo­den­né pou­ží­va­nie vraj ne­potr­vá ani 30 mi­nút. Zdroj WSJ ta­kis­to uvá­dza, že Ga­laxy S7 bu­de mať naroz­diel od svoj­ho pred­chod­cu Ga­laxy S6 aj slot na kar­tu mic­roSD na roz­ší­re­nie pa­mä­te (nep­la­tí to však pre mo­del Ga­laxy S7 Ed­ge).

Samsung Galaxy S7 - svetapple.sk
Samsung Galaxy S7 – svetapple.sk

Za­svä­ten­ci ta­kis­to tvr­dia, že Ga­laxy S7 bu­de mať aj úpl­ne no­vý fo­toa­pa­rát. Mal by byť men­ší, aby ne­vytŕčal z te­la te­le­fó­nu, ale je­ho vý­kon by sa mal zlep­šiť. No­vý 20 Mpx mo­dul bu­de vy­ro­be­ný 28 nm vý­rob­ným pro­ce­som, čo ho uro­bí o 23 % ten­ším op­ro­ti sú­čas­né­mu 16 Mpx mo­du­lu Sam­sun­gu. No­vý fo­toa­pa­rát bu­de pos­ta­ve­ný na fa­reb­nom vzo­re RWB, čo pod­ľa Sam­sun­gu zvy­šu­je je­ho cit­li­vosť na svet­lo a zlep­šu­je po­mer sig­ná­lu k šu­mu pri sla­bom os­vet­le­ní. WSJ uvá­dza, že fo­toa­pa­rát S7 bu­de „op­ti­ma­li­zo­va­ný na fo­tog­ra­fo­va­nie v slab­ších sve­tel­ných pod­mien­kach”. Ne­dáv­no pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia Bri­te­cell sa te­da zrej­me pou­ži­je v no­vom vlaj­ko­vom mo­de­li.

Samsung Galaxy S7 - svetapple.sk
Samsung Galaxy S7 – svetapple.sk

Článok prebratý od nášho partnera itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here