Sam­sung pred­sta­vil nas­le­dov­ní­ka mo­de­lu S6 ed­ge, kto­rý nad­vä­zu­je na oso­bi­tý di­zajn svoj­ho pred­chod­cu. Pros­tred­níc­tvom no­vé­ho roz­hra­nia „Mo­je ap­li­ká­cie“ pos­ky­tu­je uží­va­te­ľom okam­ži­tý prís­tup k ob­ľú­be­ným ap­li­ká­ciám jed­no­du­chým do­ty­kom na hra­nu dis­ple­ja. „Mo­ji ľu­dia“ za­se umož­ňu­je rých­lu ko­mu­ni­ká­ciu s naj­vyu­ží­va­nej­ší­mi kon­tak­tmi. Na za­kri­ve­nom ok­ra­ji ob­ra­zov­ky je mož­né na­vo­liť ob­ľú­be­né kon­tak­ty a nás­led­ne im po­sie­lať sprá­vy, ale­bo te­le­fo­no­vať.

 

- Reklama -

Autor: re­dak­cia PC RE­VUE

Zá­sad­né fun­kcie Ga­laxy ed­ge+

Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge+ je vy­ba­ve­ný 5,7-pal­co­vým Quad HD Su­per AMO­LED dis­plej. Fun­kciaStea­dy Vi­deo pos­ky­tu­je di­gi­tál­nu sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu (Vi­deo Di­gi­tal Ima­ge Sta­bi­li­za­tion) na pred­nom i za­dnom fo­toa­pa­rá­te za úče­lom os­tré­ho a jas­né­ho vi­deo­záz­na­mu. Vi­deo Colla­ge Mo­de obo­ha­cu­je vi­deo­nah­ráv­ky ra­dom efek­tov a rám­če­kov. Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge+ ďa­lej umož­ňu­je nah­rá­va­nie vo vy­so­kej kva­li­te 4K a tak­tiež Li­ve Broad­cast (pria­my pre­nos).

20150814B7ZHDYY080PQTKXXTL2QBQ0S.jpg

Uží­va­te­lia mô­žu v reál­nom ča­se vy­sie­lať ak­tuál­ne di­anie vo Full HD kva­li­te pria­mo z te­le­fó­nu na je­den, či ce­lú sku­pi­nu kon­tak­tov, ale­bo pria­mo ve­rej­ne cez YouTu­be Li­ve. Kto­koľ­vek, kto dos­ta­ne YouTu­be link od uží­va­te­ľa Ga­laxy S6 ed­ge+, mô­že sle­do­vať ži­vý pre­nos zo svoj­ho smar­tfó­nu, tab­le­tu, PC ale­bo Smart TV s pri­po­je­ním na YouTu­be.

Ga­laxy S6 ed­ge+ je mož­né na­bí­jať všet­ký­mi ak­tuál­ne dos­tup­ný­mi spô­sob­mi: pros­tred­níc­tvom káb­la i bez­drô­to­vej na­bí­ja­cej tech­no­ló­gie. In­teg­ro­va­ná bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia je na­vy­še kom­pa­ti­bil­ná so všet­ký­mi bez­drô­to­vý­mi na­bí­ja­cí­mi pod­lož­ka­mi na tr­hu. Po­mo­cou káb­la je za­ria­de­nie pl­ne na­bi­té už za prib­liž­ne 90 mi­nút, bez­drô­to­vo za prib­liž­ne 120 mi­nút.

20150814LXZK2PISHSHCQ52TKWFEDWLY.jpg

Pod­po­ro­va­ná fun­kcia Si­de­Sync po­nú­ka bez­drô­to­vé aj káb­lo­vé pre­po­je­nie PC-smar­tho­ne. Vďa­ka auto­ma­tic­ké­mu vy­hľa­da­niu a rých­le­mu nas­ta­ve­niu si uží­va­te­lia okam­ži­te pre­po­ja svo­je Sam­sung za­ria­de­nie s PC ale­bo s tab­le­tom a mô­žu jed­no­du­cho pra­co­vať s do­ku­men­tmi a dá­ta­mi na­prieč všet­ký­mi plat­for­ma­mi aj ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi.

Ďal­šou vý­ho­dou pre uží­va­te­ľov Ga­laxy S6 ed­ge+ je pok­ro­či­lý sys­tém fo­toa­pa­rá­tu vrá­ta­ne fun­kciíQuick launch Rých­ly štart – sta­čí dvak­rát stla­čiť tla­čid­lo HO­ME a fo­toa­pa­rát je spus­te­ný za me­nej ako jed­nu se­kun­du, Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge+ ob­sa­hu­je bez­peč­nos­tné pr­vky KNOX Ac­ti­ve Pro­tec­tion a My KNOX.

201508147X3BJSHWTSK0YMMZEOGK9MIH.jpg

Ga­laxy S6 ed­ge+ sa ce­los­ve­to­vo za­čne pre­dá­vať od augus­ta. Vy­be­rať je mož­né z dvoch va­rian­tov pa­mä­te, 32 GB ale­bo 64 GB, a ra­du fa­reb­ných pre­ve­de­ní vrá­ta­ne zla­tej a čier­nej.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge+

Ope­rač­ný sys­tém An­droid 5.1 (Lolli­pop)
Sieť LTE Cat 9 / LTE Cat 6 (mô­že sa lí­šiť pod­ľa jed­not­li­vých tr­hov a mo­bil­ných ope­rá­to­rov)
Roz­me­ry 154,4 x 75,8 x 6,9 mm, 153g
Pro­ce­sor Osem­jad­ro­vý (2,1 GHz štvor­jad­ro­vý + 1.5 GHz štvor­jad­ro­vý), 64 bit, 14 nm
Pa­mäť 4 GB RAM (LPDDR4), 32/64 GB (UFS 2.0)
Dis­plej 5,7″ Quad HD Su­per AMO­LED2560 x 1440 (518 ppi)
Dvo­ji­to za­kri­ve­ný
Fo­toa­pa­rát Za­dná: 16 Mpix OIS (F1.9), Pred­ná: 5 Mpix (F1.9)
Ba­té­ria 3 000 mAh, rých­le drô­to­vé aj bez­drô­to­vé na­bí­ja­nieBez­drô­to­vé na­bí­ja­nie kom­pa­ti­bil­né s WPC a PMA
Plat­by NFC, MST
Ko­nek­ti­vi­ta WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, MI­MO (2×2),
Blue­tooth® v 4.2 LE, ANT+, USB 2.0, NFC, Lo­ca­tion
Sní­ma­če Ak­ce­le­ro­me­ter, Sen­zor prib­lí­že­nia, RGB sen­zor, Geo­mag­ne­tic­ký sen­zor, Gy­ro sen­zor, Sní­mač ot­lač­kov pr­stov, Ba­ro­me­ter, Hallov sen­zor, HRM sen­zor
Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR,
AWB, FLAC, MID, MI­DI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Vi­deo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.