Spo­loč­nosť Sharp uvá­dza na trh pr­vý 8K te­le­ví­zor, ale ozna­če­nie te­le­ví­zor ho až tak pres­ne ne­vys­ti­hu­je. Ho­ci za­ria­de­nie ob­sa­hu­je TV tu­ner, 8K vy­sie­la­nie žiad­na sta­ni­ca v sú­čas­nos­ti ne­po­nú­ka, a te­da je­ho pri­már­nou úlo­hou ne­má byť sle­do­va­nie fil­mov.

Aj keď no­vú tech­no­ló­giu v po­do­be 8K dis­ple­ja pred­sta­vu­je spo­loč­nosť Sharp už ne­ja­ký čas, ko­mer­čnú po­do­bu zís­ka­va až v tom­to ob­do­bí. Kon­co­vý­mi zá­kaz­ník­mi by ma­li byť fir­my vy­ža­du­jú­ce si zob­ra­ze­nie ob­rov­ské­ho množ­stva in­for­má­cií na jed­nej plo­che.

V po­rov­na­ní so 4K vy­sie­la­ním, s kto­rým sa v dneš­nej do­be expe­ri­men­tu­je, je ob­raz v 8K (s roz­lí­še­ním 7680 × 4320 pixelov) na úpl­ne inej úrov­ni. Na pok­ry­tie ta­ké­ho­to ob­ra­zu sú pot­reb­né šty­ri de­di­ko­va­né vstu­py HDMI, na­vy­še má mo­ni­tor kom­po­zit­ný vstup vi­dea.

Ob­ra­zov­ka za­ria­de­nia s 85-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou, roz­me­rom zod­po­ve­da­jú­cim šes­tnás­tim full HD dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 21,5 pal­ca, má jem­nosť 103 ppi. Mo­del LV-85001 by sa mal pre­dá­vať za 16 mi­lió­nov ja­pon­ských je­nov, čo vy­chá­dza zhru­ba na 117-ti­síc eur.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Apple rozdáva čínskym zamestnancom iPad zadarmo.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.