Na prob­lé­my s ne­dos­ta­toč­ným za­bez­pe­če­ním vo­zi­diel znač­ky Ško­da upo­zor­ni­la bez­peč­nos­tná spo­loč­nosť Trend Mic­ro. Pos­tih­nu­teľ­né sú prá­ve pos­led­né mo­de­ly, kto­ré sú vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou Smar­tGa­te. Aj keď prob­lé­my ne­vyús­ťu­jú do pria­me­ho oh­ro­ze­nia bez­peč­nos­ti ces­tu­jú­cich, útoč­ní­ko­vi umož­ňu­jú až neu­ve­ri­teľ­ne jed­no­du­cho zís­kať prís­tup k niek­to­rým úda­jom.

Sys­tém Smar­tGa­te, ob­siah­nu­tý v auto­mo­bi­loch Ško­da, sprís­tup­ňu­je po­mo­cou ap­li­ká­cie auto­mo­bil­ky na smar­tfó­noch uží­va­te­ľov v reál­nom ča­se úda­je o sta­ve vo­zid­la vrá­ta­ne de­tail­ných tech­nic­kých in­for­má­cií.

Dos­tup­ných je oko­lo 40 pa­ra­met­rov, ako rých­losť, spot­re­ba, otáč­ky mo­to­ra či stav ba­té­rie.

Ne­dos­ta­toč­né bez­peč­nos­tné nas­ta­ve­nie už vop­red prez­rá­dza sku­toč­nosť, že hes­lo k WiFi je zhod­né s VIN čís­lom ka­ro­sé­rie, me­no sie­te ob­sa­hu­je pos­led­ných šesť čís­lic z VIN a u ku­sov pod­po­ru­jú­cich pri­po­je­nie cez WiFi Di­rect je PIN-om tiež pos­led­ných šesť čís­lic z VIN.

Na­vy­še čís­lo VIN zvyk­ne bý­vať umies­tne­né vi­di­teľ­ne nap­rík­lad pod čel­ným sklom vo­zid­la. Ok­rem iné­ho sig­nál sie­te Smar­tGa­te je po­mer­ne sil­ný, tak­že sa mož­no do cu­dzej WiFi sie­te na­bú­rať pria­mo z au­ta idú­ce­ho za ním, a to aj pri rých­los­ti 30 – 120 km/h.

Po pr­výk­rát sa Smar­tGa­te ob­ja­vil v mo­de­li Fa­bia III a v sú­čas­nos­ti sa mon­tu­je aj do vo­zi­diel znač­ky Oc­ta­via, Ra­pid, Ye­ti či Su­perb. WiFi sieť sys­té­mu sa za­pí­na so za­pnu­tím mo­to­ra.

Ma­ji­te­ľom ta­kých­to vo­zi­diel sa od­po­rú­ča zme­niť si hes­lo, PIN a me­no sie­te a naj­mä zní­žiť vy­ža­ro­va­cí vý­kon WiFi v nas­ta­ve­niach na 10 %. Tým sa ob­me­dzí do­sah WiFi sie­te Smar­tGa­te.

Mo­men­tál­ne však dos­tup­né in­for­má­cie o prob­lé­me so za­bez­pe­če­ním ne­naz­na­ču­jú, že zís­ka­nie prís­tu­pu k WiFi sie­ti Smar­tGa­te by moh­lo mať aj váž­nej­šie nás­led­ky, ako je mož­nosť čí­tať úda­je o sta­ve auto­mo­bi­lu.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Zariadením za 32 USD možno otvoriť autá mnohých značiek od Nissanu až po Jaguár
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.