Ra­di na­ku­pu­je­te ob­le­če­nie, no za­kaž­dým sa vám sta­ne, že po vy­stá­ti dl­hé­ho ra­du na ka­bín­ku zis­tí­te, že by ste pot­re­bo­va­li inú veľ­kosť ale­bo far­bu, no ako­by naschvál ne­má­te po­ru­ke ka­ma­rá­ta, kto­rý by vám ďal­ší kus odevu na­šiel a pri­nie­sol? Ta­kú­to si­tuáciu sa roz­ho­dol vy­rie­šiť no­vý start-up Oak Labs z New Yor­ku. Pri­šiel s návr­hom inter­ak­tív­nej ka­bín­ky, kto­rá by zá­kaz­ní­kom maximál­ne zjed­no­du­ši­la a sprí­jem­ni­la ná­ku­py.

Pre­zen­tá­cia in­te­li­gen­tných ka­bí­nok v sú­čas­nos­ti pre­bie­ha v znač­ko­vom ob­cho­de Ralph Lauren. V zlep­še­ných ka­bín­kach náj­de­te na­mies­to kla­sic­ké­ho zr­kad­la do­ty­ko­vé, na kto­rom si mô­že­te vy­brať z nie­koľ­kých ty­pov os­vet­le­nia – od re­ži­mu zá­pa­du sl­nka až po ve­če­ru pri svieč­kach. Sys­tém ov­lá­da­teľ­ný v pia­tich sve­to­vých ja­zy­koch do­ká­že de­te­go­vať jed­not­li­vé ku­sy od­evu, kto­ré ste si do ka­bín­ky so se­bou pri­nies­li, a nás­led­ne vám po­núk­ne de­tail­né in­for­má­cie o dos­tup­nos­ti ďal­ších veľ­kos­tí či fa­reb­ných od­tie­ňov. Aby to­ho ne­bo­lo má­lo, od­po­rú­ča­nia sty­lis­tu vám uká­žu mož­nos­ti, ako zla­diť vy­bra­ný pro­dukt s iný­mi ve­ca­mi z pre­daj­ne.

inteligentne_kabinky_2.jpg

V prí­pa­de, že chce­te dopl­niť váš out­fit o ďal­šie kús­ky, sta­čí o po­moc po­žia­dať asis­ten­ta. Spät­ne vám bu­de do­ru­če­ná texto­vá sprá­va s me­nom a fo­tog­ra­fiou váš­ho asis­ten­ta a s in­for­má­ciou, či je už na ces­te za va­mi do skú­šob­nej ka­bín­ky. Po do­kon­če­ní ná­ku­pu sta­čí, ak za­dá­te svo­je te­le­fón­ne čís­lo, a nás­led­ne vám bu­de do­ru­če­ná SMS sprá­va s od­ka­zom na po­lož­ky, kto­ré ste si vy­bra­li. Po­tom je už len na vás, či si to­var nao­zaj kú­pi­te ale­bo nie.

inteligentne_kabinky_3.jpg

Článok prebratý od nášho partnera: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Dočkali sme sa! Fortnite sa po dlhých rokoch vracia na iPhone
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.