Goog­le sa za­po­jil do bo­ja pro­ti jed­nej z naj­ne­bez­peč­nej­ších cho­rôb toh­to sto­ro­čia – ra­ko­vi­ne. Už pred is­tým ča­som sa ob­ja­vi­li v mé­diách sprá­vy o tom, že spo­loč­nosť prip­ra­vu­je pi­lul­ku, kto­rá by moh­la po­mo­cou na­no­čas­tíc od­lí­šiť v ľud­skom te­le ra­ko­vi­no­vé bun­ky od tých zdra­vých. Na pro­jek­te pra­co­val tím z la­bo­ra­tó­ria Goog­le X pod ve­de­ním mo­le­ku­lár­ne­ho bio­ló­ga Dr. An­drewa Con­ra­da.

V tých­to dňoch bo­la pub­li­ko­va­ná in­for­má­cia sved­čia­ca o tom, že tech­no­lo­gic­ký gi­gant v tom­to svo­jom úsi­lí ne­po­ľa­vil a do bo­ja pro­ti zá­ker­nej cho­ro­be chce za­po­jiť aj za­ria­de­nie z ob­las­ti wearab­le. Do­ku­men­tá­cia k je­ho pa­ten­to­vej prih­láš­ke opi­su­je za­ria­de­nie, kto­ré by sa da­lo no­siť na zá­päs­tí po­dob­ne ako smart ho­din­ky.

- Reklama -

google_band.jpg

Ná­ra­mok je pos­ta­ve­ný na pro­ce­se „fo­ré­zie na­no­čas­tíc“, te­da schop­nos­ti pre­ná­šať ener­giu do ľud­ské­ho te­la pros­tred­níc­tvom rá­dio­vých frek­ven­cií, mag­ne­tic­kých po­lí, akus­tic­kých im­pul­zov, infra­čer­ve­né­ho žia­re­nia a pod.

google_band2.jpg

A tu sa opäť dos­tá­va k slo­vu už spo­mí­na­ná pi­lul­ka. Na­no­čas­ti­ce z nej by ma­li spô­so­biť, že ra­ko­vi­no­vé bun­ky za­čnú žia­riť, čo umož­ní ná­ram­ku zis­tiť ich pres­nú po­lo­hu v rám­ci te­la.

google_nanoparticles.jpg

Len čo bu­dú cho­ré bun­ky od­ha­le­né, mag­ne­tic­ká ener­gia sa pou­ži­je na ich od­strá­ne­nie z kr­vné­ho rie­čis­ka a na­po­kon aj z te­la pa­cien­ta.

Ale pou­ži­tie ta­ké­ho­to ná­ram­ku by sa moh­lo roz­ší­riť aj na boj s iný­mi ocho­re­nia­mi. Mo­hol by nap­rík­lad zis­ťo­vať prí­tom­nosť niek­to­rých pro­teí­nov, kto­ré sa po­die­ľa­jú na roz­vo­ji Par­kin­so­no­vej cho­ro­by. Tak­že pa­cien­ti so sklo­nom k ​​roz­vo­ju toh­to ocho­re­nia by moh­li no­siť smart ná­ra­mok, aby sa spo­ma­lil nás­tup cho­ro­by.

 

 

Sa­moz­rej­me, ne­mož­no oča­ká­vať, že by sa ten­to vy­ná­lez stal ko­mer­čne dos­tup­ným už v doh­ľad­nom ča­se. No kaž­do­pád­ne je to za­ují­ma­vý ná­pad, kto­rý má v se­be znač­ný po­ten­ciál.

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.