V krát­kom ča­se bo­la v sof­tvé­ri mo­der­ných auto­mo­bi­lov oh­lá­se­ná už dru­há chy­ba. Po tom, čo ne­dáv­no mu­se­la auto­mo­bil­ka Ford stiah­nuť z tr­hu 432 000 vo­zi­diel Fo­cus, C-MAX a Es­ca­pe pre sof­tvé­ro­vú chy­bu, kto­rá za­bra­ňo­va­la vy­pnu­tiu ich mo­to­ra, sú ten­to­raz pos­tih­nu­té vo­zid­lá SUV Land Ro­ver.

Vý­rob­ca zvo­lá­va viac než 65 000 vo­zi­diel na op­ra­vu sof­tvé­ro­vej chy­by, kto­rá mô­že viesť k svoj­voľ­né­mu ot­vo­re­niu dve­rí aj po­čas jaz­dy, pri­čom vo­dič ne­má na pa­lub­nej dos­ke ni­ja­ké va­ro­va­nie o tom, že dve­re sú od­om­knu­té. Prob­lém sa tý­ka auto­mo­bi­lov Ran­ge Ro­ver a Ran­ge Ro­ver Sport pre­dá­va­ných od ro­ku 2013 až do­te­raz.

- Reklama -

Pod­ľa vy­hlá­se­nia vý­rob­cu ne­bo­li za­zna­me­na­né žiad­ne ne­ho­dy ale­bo zra­ne­nia v dôs­led­ku tej­to chy­by. Ma­ji­te­lia vo­zi­diel Ran­ge Ro­ver ne­bu­dú mu­sieť za vy­ko­na­né sof­tvé­ro­vé úp­ra­vy pla­tiť.

Pod­ľa exper­tov sa pre prob­lé­my s bez­kľú­čo­vým za­pa­ľo­va­ním a blo­ko­va­cí­mi sys­té­ma­mi niek­to­ré luxus­né vo­zid­lá sta­li veľ­mi ob­ľú­be­ným ter­čom zlo­de­jov áut. Tí sa v mi­nu­lom ro­ku cie­le­ne za­me­ra­li na mo­de­ly Ran­ge Ro­ver a BMW X5S, pre­to­že zis­ti­li, že ich mož­no ľah­ko od­om­knúť.

„Už viac ako rok je zná­me, že bez­kľú­čo­vé za­my­ka­cie a za­pa­ľo­va­cie sys­té­my ma­jú is­té zra­ni­teľ­nos­ti,“ vy­jad­ril sa ho­vor­ca auto­mo­bil­ky pre spo­loč­nosť That­cham Re­search, kto­rá zhro­maž­ďu­je úda­je o krá­de­žiach vo­zi­diel. „Je via­ce­ro vo­zi­diel, kto­ré sú zra­ni­teľ­né tým­to spô­so­bom, a Ro­ve­ry sú jed­ny z nich.“

Z os­tat­ných vo­zi­diel sem pa­tria nap­rík­lad Ford Fo­cus a Fies­ta, Audi a niek­to­ré ľah­ké úžit­ko­vé vo­zid­lá.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.