Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard v sú­čas­nos­ti pred­sta­vi­la no­vé mo­de­ly svo­jich no­te­boo­kov či ultra­boo­kov z ra­du ZBook. Zlep­še­nie nas­ta­lo nie­len v pou­ži­tých kom­po­nen­toch, ale aj v rám­ci di­zaj­nu za­ria­de­ní. Za az­da naj­väč­šie prek­va­pe­nie spo­me­dzi všet­kých no­vi­niek mož­no po­va­žo­vať prá­ve pro­fe­sio­nál­ny vý­kon­ný no­te­book ZBook Stu­dio.

No­vý mo­del no­te­boo­ku ZBook Stu­dio sa vy­zna­ču­je pa­ra­met­ra­mi ty­pic­ký­mi pre ultra­book – roz­me­ry 375 × 255 × 18 mm a hmot­nosť 2 kg. Na­priek to­mu však za­ria­de­nie po­nú­ka maximál­ny vý­kon pot­reb­ný na mo­bil­nú prá­cu. ZBook Stu­dio po­zos­tá­va z kla­sic­ké­ho 15,6-pal­co­vé­ho dis­ple­ja, pri­čom mô­že ísť o šty­ri dru­hy dis­ple­jov: s roz­lí­še­ním full HD, s mož­nos­ťou do­ty­ko­vé­ho povr­chu, UHD (i s pod­po­rou tech­no­ló­gie Pa­nel Self Ref­resh) a 4K. K dis­po­zí­cii má naj­nov­šie štvor­jad­ro­vé pro­ce­so­ry, ako In­tel Co­re i7-6820HQ (2,7 – 3,6 GHz), Co­re i7-6700HQ (2,6 – 3,5 GHz) a na sku­toč­ne ná­roč­né úlo­hy sú to po­tom Xeo­ny E3-1505M v5 (2,8 – 3,7 GHz) či Xeon E3-1545 v5 s in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou In­tel Iris Pro P580, kto­rý bu­de dos­tup­ný až za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka.

- Reklama -

hp_zbook_studio_2.jpg

Mo­del ZBook Stu­dio je cha­rak­te­ris­tic­ký sluš­nou vý­ba­vou – ob­sa­hu­je dva por­ty Thun­der­bolt 3, gi­ga­bi­to­vý eter­net, Wi-Fi 802.11ac, blue­tooth 4.0, port HDMI 1.4, por­ty USB 3.0. Sú­čas­ťou je aj pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca so skle­ným touch­pa­dom, od­ol­ná pro­ti po­lia­tiu, webo­vá ka­me­ra (720p), ste­reorep­ro­duk­to­ry Bang & Oluf­sen, čí­tač­ka ka­riet SD a ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 64 Wh. Ďalej je to 32 GB ope­rač­ná pa­mäť DDR4 a v prí­pa­de Xeonov mô­že mať aj pod­po­ru ECC. Inter­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu až 512 GB v prí­pa­de SSD do slo­tu M.2 ale­bo je to vý­kon­nej­ší disk NVMe SSD s ka­pa­ci­tou až 1 TB.

hp_zbook_studio_3.jpg

No­vé­ho no­te­boo­ku ZBook Stu­dio od HP by sme sa ma­li doč­kať už v de­cem­bri. Je­ho ce­na sa bu­de po­hy­bo­vať od 1699 USD.

hp_zbook_studio_dok.jpg

Článok prebratý od nášho mediálneho partnera: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.